EGCO Group ชูจุดยืนในโอกาส Pride Month สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ เป็นวัฒนธรรมองค์กร

- Advertisment-

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ร่วมแสดงจุดยืนในโอกาส Pride Month สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ (LGBTQ+) โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

ดร.จิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group

ดร.จิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า เพราะเราเชื่อว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร พนักงานไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใด ก็มีศักยภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนได้ EGCO Group มีนโยบายที่ชัดเจนด้านการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกวิถีชีวิตทางเพศ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผล และการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม รวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมีเสรีภาพในการแสดงออกอันชอบธรรมของแต่ละบุคคล โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและต่อต้านการล่วงละเมิด 

“การส่งเสริมให้พนักงานของ EGCO Group ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม คือจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงาน ซึ่งนำไปสู่การเกิดความผูกพันภายในองค์กร ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และสร้างความเติบโตให้องค์กร ตลอดจนดึงดูดผู้มีศักยภาพให้เข้าร่วมทำงาน เนื่องจากเป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมภายนอก สอดคล้องกับพันธกิจของ EGCO Group ที่ไม่เพียงคำนึงถึงความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังมุ่งเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ด้วยการใส่ใจต่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้” ดร.จิราพร กล่าว

- Advertisment -

ทั้งนี้ EGCO Group ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Awards) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ปี 2565-2566) จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

Advertisment

- Advertisment -.