- Advertisment-

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ “Big Brothers นำชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม น้ำผึ้งชันโรง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ‘ชันโรงระยอง’ พร้อมจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง ขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน ณ  โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

Dow เป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ามาตลอดระยะเวลา 125 ปี ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 55 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พร้อมเดินเคียงข้างชุมชน ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์จากชันโรง

- Advertisment -
Advertisment