BGRIM ลงนามซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 420เมกะวัตต์ ระยะเวลา20ปี กับการไฟฟ้าแห่งเวียดนาม

- Advertisment-

BGRIM ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด  420 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 20ปี กับการไฟฟ้าแห่งเวียดนาม (Electricity of Vietnam -EVN) โดยมั่นใจว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD ) ได้ตามแผน ภายใน 30 มิถุนายน 2562 

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือBGRIM เปิดเผยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DAU TIENG 1 AND DAU TIENG 2 SOLAR PLANTS กำลังการผลิตติดตั้ง 420 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 55 ร่วมกับพันธมิตร Xuan Cau Holdings ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแห่งเวียดนาม (Electricity of Vietnam:EVN) แล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้าแห่งเวียดนามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการลงนามในสัญญาต่างๆ เช่น Grid Connection Agreement, SCADA/EMS (DMS) Agreement ,Metering Agreement และ Load Dispatch information System Agreement ก่อนที่จะได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับนี้ ทั้งนี้ ยังมีข้อกำหนดจากนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม “Decision No.11/2017/QD-TTG” ประกาศ ณวันที่ 11 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม โดยมีรายละเอียดชัดเจนว่า การไฟฟ้าแห่งเวียดนามจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น ระยะเวลา 20 ปี

- Advertisment -

โดยปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมการติดตั้งแผงโซลาร์ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ทั้งหมด และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อย่างแน่นอน โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 20 ปี

ในปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น 32 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 14 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง  และโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,000 เมกะวัตต์ และมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างแผนการก่อสร้างอีกว่า 1,000 เมกะวัตต์ รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตไฟฟ้า ทีมีสัญญาขายไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศแล้วขณะนี้รวม 3,200 เมกะวัตต์

Advertisment

- Advertisment -.