BGRIM คว้า 4 รางวัล ในงาน The Asset ESG Corporate Awards 2019

- Advertisment-

BGRIM คว้า 4 รางวัล ในงาน The Asset ESG Corporate Awards 2019 จากผลงานยอดเยี่ยมด้านการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงาน รับรางวัล Best CEO, Platinum Award-Excellence in Environmental Social and Governance, Best Investor Relations Team และ Best Initiative Environment Responsibility ในงาน The Asset ESG Corporate Awards 2019 ณ โรงแรมโฟว์ ซีซันส์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับสูงสุดของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Platinum Award-Excellence in Environmental Social and Governance) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน รางวัลยอดเยี่ยมด้านทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Team) สะท้อนถึงทีมงานที่มีความโดดเด่นด้านการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีคุณภาพ และทันต่อเหตุการณ์ให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ และรางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Best Initiative Environmental Responsibility) ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญและมีการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมที่มีการปกป้องสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย การใช้พลังงานทดแทน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

- Advertisment -

พร้อมกันนี้ นางปรียนาถ ยังได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล Best CEO ซึ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยมที่มอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและมีผลงานยอดเยี่ยมประจำปี 2562 อีกด้วย

งานประกาศรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2019 จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการดำเนินงานทางการเงิน การลงทุน และการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในงานดังกล่าวได้ผ่านการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

Advertisment

- Advertisment -.