2022 PTT Group CG Day กลุ่ม ปตท.ผนึกพลัง ภายใต้แนวคิด “Togetherverse – CG Power for Sustainability & Beyond”

- Advertisment-

กลุ่ม ปตท. ผนึกพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ในงาน 2022 PTT Group CG Day ภายใต้แนวคิด “Togetherverse – CG Power for Sustainability & Beyond”

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2565) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นำกลุ่ม ปตท. แสดงพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ในงาน 2022 PTT Group CG Day ครั้งที่ 14 โดยมี ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานภายใต้แนวคิด “Togetherverse – CG Power for Sustainability & Beyond” เพื่อแสดงพลังร่วมของกลุ่ม ปตท. ที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีการกำกับกิจการที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

นายอรรถพล เปิดเผยว่า ปตท. และ 6 บริษัท Flagship ในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน PTT Group CG Day มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้ทาง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีแสดงพลังร่วมของกลุ่ม ปตท. ในการมุ่งมั่นการดำเนินงาน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมบุคลากรในกลุ่ม ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

- Advertisment -

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กล่าวว่า งาน PTT Group CG Day อันเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Togetherverse – CG Power for Sustainability & Beyond” จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง กำหนดแนวทางร่วมกันบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายได้ ปตท.สผ. เองได้กำหนดหลัก 6 ประการในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจและ การกระทำของตนเอง ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ ความโปร่งใส การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กล่าวมานี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทั้ง เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม”

สำหรับ งาน 2022 PTT Group CG Day จัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid Event ได้แก่ รูปแบบ Onsite ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ และ รับชมผ่านการ Live Streaming ทาง www.PTTgroupCGday2022.com โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาของผู้บริหารสูงสุดในกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อ Togetherverse – CG Power for Sustainability & Beyond” นิทรรศการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสัมภาษณ์แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ ซึ่งมาร่วมแบ่งปันเจตนารมณ์ด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินชีวิต ตลอดจนการร่วมสนุกกับ CG Game ต่าง ๆ เป็นต้น

Advertisment