ครม.ตั้ง “กวิน ทังสุพานิช” เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีพลังงาน

- Advertisment-

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง นายกวิน ทังสุพานิช เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของภูมิภาคอาเซียน ( Regional LNG Hub ) การเปิดให้เอกชนขายไฟฟ้าระหว่างกันในรูปแบบ peer to peer

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563 มีมติเห็นชอบตามที่นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอ แต่งตั้ง นายกวิน ทังสุพานิช เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายกวิน  เป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ที่ถูกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ฉบับที่ 95/2557 สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง พร้อมกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทั้งคณะ   ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ชุดที่มีนายพรชัย รุจิประภา อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที เป็นประธาน

- Advertisment -

โดยที่ผ่านมานายกวิน ในบทบาทเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้กระทรวงพลังงาน
สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ใหม่  อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2565 เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของภูมิภาคอาเซียน ( Regional LNG Hub)

การเสนอให้ปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)ให้ทันสมัย โดยให้จัดทำแผน PDP 2020 ขึ้นในปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งต้องจัดทำโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงเป็นรายภูมิภาคและมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลางเสริมไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับภูมิภาค  และการยกเว้นนโยบาย Enhancing Single Buyerเพื่อให้เอกชนรายอื่นสามารถเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าได้ (peer to peer) นอกเหนือจาก 3 การไฟฟ้า ( การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ) และการส่งเสริมให้มีการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีเต็มรูปแบบภายในปี 2564 เพื่อเพิ่มการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าอย่างเสรี

Advertisment

- Advertisment -.