- Advertisment-

ไออาร์พีซี ร่วมกับเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท ศึกษาการพัฒนาที่ดินไออาร์พีซี จ.ระยอง ดำเนินธุรกิจดาวรุ่งโรงพยาบาลและที่พักเพื่อสุขภาพ (Hospital & Wellness center) ตอบโจทย์สังคมสูงวัย ขานรับนโยบาย Medical Hub พื้นที่ EEC

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) และแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด (เครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจที่พักเพื่อสุขภาพ โดยมีนายสุรงค์ บูลกุล ที่ปรึกษาเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท ร่วมแสดงความยินดี เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและพัฒนาธุรกิจศูนย์พักและฟื้นฟูสุขภาพ (Hospital & Wellness center) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จ.ระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ให้เข้าถึงการบริการสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งในเชิงป้องกันและการรักษาผ่านสถานพยาบาลที่มีคุณภาพสูง  

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ตั้งแต่ปี 2565 โดยมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี กว่า 12.9 ล้านคน หรือ 20% ของประชากรทั้งหมด และมีการประมาณว่าในอีกไม่เกิน 15 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (super aged society) เมื่อสัดส่วนของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีสูงถึง 28% ของประชากรทั้งหมด

- Advertisment -

ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญของการผนึกกำลังในการขยายธุรกิจ จากความเข้มแข็งของทั้งสององค์กร โดยการนำความเป็นเลิศทางการแพทย์และการบริการครบวงจร ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศของเครือโรงพยาบาลบางปะกอก และปิยะเวท เพื่อก่อตั้งบนทำเลที่มีศักยภาพในพื้นที่ EEC ของไออาร์พีซี จ.ระยอง ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รวมถึง 2 ใน 12 อุตสาหกรรมกลุ่ม S-Curve และ new S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทย พร้อมรองรับสังคมสูงวัย (Aging Society) ด้วยการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ที่ดินของไออาร์พีซี ช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ รองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล                       

ไออาร์พีซี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางวัสดุและพลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ สุขอนามัยและการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ ไออาร์พีซี ให้ความสำคัญและเล็งเห็นโอกาสในการเติบโต ด้วยการแสวงหาโอกาสและผสานศักยภาพของวิสัยทัศน์ทั้งสององค์กร ทั้ง “ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและบริการด้านการแพทย์ให้มีมาตรฐานระดับสูง” ของเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท และ “สร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” ของไออาร์พีซี อย่างยั่งยืน

–                                      

Advertisment

- Advertisment -.