ไทยคว้า 23 รางวัล ครองแชมป์ ASEAN Energy Awards 2019 ต่อเนื่องปีที่ 10

- Advertisment-

ประเทศไทยคว้า 23 รางวัล ASEAN Energy Awards 2019 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเป็นแชมป์สูงสุดต่อเนื่อง 10 ปี ระบุมีหน่วยงานระดับชุมชนของไทยสามารถคว้ารางวัลสาขาพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับสายส่ง โดยผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน LPG แสดงให้เห็นว่าชุมชนให้ความสนใจพลังงานทดแทนและมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อ

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยถึงการมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2019 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (AMEM) ครั้งที่ 37 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่า ในปี 2562 นี้ ประเทศไทยได้รางวัล ASEAN Energy Awards สูงสุดในระหว่างสมาชิกอาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยได้รับรวม 23 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด 28 ผลงาน รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย 15 รางวัล สิงคโปร์ 8 รางวัล เท่ากับอินโดนีเซีย

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ทั้งนี้ รางวัลที่ไทยได้รับทั้ง 23 รางวัล แบ่งเป็น โครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่น 10 รางวัล การบริหารจัดการพลังงานดีเด่น 5 รางวัล อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น 5 รางวัลและอาคารสีเขียวดีเด่น 3 รางวัล อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 นี้ มีหน่วยงานระดับชุมชนของไทยสามารถคว้ารางวัล ASEAN Energy Awards รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่ามะนาว จ.ลพบุรี ซึ่งนำก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านเริ่มให้ความสนใจต่อการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นและมีศักยภาพพัฒนาจนได้รับรางวัลระดับอาเซียนเป็นผลสำเร็จ

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม พพ.จะพยายามให้ความรู้และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานมากขึ้น โดยการให้คำแนะนำและส่งเสริมให้ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจะสามารถนำรางวัลที่ได้เป็นเครื่องการันตีคุณภาพโรงงาน อาคารต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อไป

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ในปี 2562 อาเซียนได้เพิ่มรางวัล Zero Energy Building สำหรับอาคารที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ นอกเหนือจากรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงานที่ให้ประจำทุกปี เช่น ประเภทอาคารสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม และประเภทอาคารเขียว เป็นต้น โดยในปี 2562 นี้ยังไม่มีประเทศใดได้รับรางวัล Zero Energy Building ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะเริ่มส่งผลงานประเภทนี้เข้าประกวดในปี 2563

สำหรับ 23 รางวัลที่ไทยได้รับถือเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ไทยยังได้รับรางวัลประเภท ASEAN Coal Awards 2019 จำนวน 6 รางวัล และรางวัลบุคคลพลังงานดีเด่น ผู้มีบทบาทสำคัญด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 6 รางวัล โดยบุคคลากรจากไทยที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 1.นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 2. นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 3.นายบุญรอด สัจจกุลนุกิจ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.นายกิตติ เพ็ชรสันทัด ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5.นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

Advertisment

- Advertisment -.