โออาร์ แจงพร้อมขนส่งดีเซลป้อนโรงไฟฟ้าให้ กฟผ.เพิ่มตามแผน แต่ขอกรมสรรพสามิตเร่งขั้นตอนตรวจสอบให้เร็วขึ้น

- Advertisment-

โออาร์ ชี้แจงพร้อมขนส่งน้ำมันดีเซลป้อนโรงไฟฟ้า ให้ กฟผ.ได้เพิ่มขึ้นแต่ขอให้ กฟผ.แจ้งยืนยันแผนการใช้น้ำมันให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วันเพื่อให้บริษัทดำเนินการจัดหาน้ำมันและขอให้กรมสรรพสามิตพิจารณาทบทวนกระบวนการทางเอกสารการตรวจสอบและการควบคุมที่เกี่ยวข้องทั้งที่ต้นทางและปลายทางให้สามารถร่นระยะเวลาการจัดส่งน้ำมันให้โรงไฟฟ้าได้เร็วขึ้น

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy​ News Center- ENC​ )​ รายงานถึงกรณีการจัดส่งน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือLNG ที่มีราคาแพงมากตามนโยบายของภาครัฐในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งทำได้เพียงวันละ 2 ล้านลิตรในขณะที่ ความต้องการใช้ดีเซลในโรงไฟฟ้าที่ กฟผ.ระบุเฉลี่ยประมาณวันละ 10-11 ล้านลิตรนั้น

ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้มีการชี้แจงว่า ที่ผ่านมาทางบริษัทซึ่งมีการจัดส่งน้ำมันเฉพาะทางรถบรรทุกและทางเรือสามารถจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแก่โรงไฟฟ้าได้ตามแผนที่ตกลงร่วมกัน แต่ในเดือนสิงหาคมที่โออาร์และผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นๆ จัดส่งน้ำมันดีเซลให้โรงไฟฟ้าได้รวมกันเพียงวันละ 2 ล้านลิตรนั้นเนื่องจาก
ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการลดต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยน้ำมันดีเซลที่ส่งโรงไฟฟ้าจะได้สิทธิอัตราภาษีสรรพสามิตในอัตราศูนย์ ทำให้มีผลต้องเพิ่มขั้นตอนทางเอกสาร กระบวนการตรวจสอบ และการควบคุมทั้งที่ต้นทางและปลายทางจากกรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่ง โออาร์ ได้เริ่มจำหน่ายแบบภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 และพบว่าต้องใช้เวลาในกระบวนการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการขนส่งน้ำมันแบบอัตราภาษีเป็นศูนย์

- Advertisment -

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดส่งน้ำมันดีเซลทำได้เพิ่มขึ้น ทางโออาร์ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวดังนี้

  1. กฟผ.จำเป็นต้องแจ้งแผนยืนยันการใช้น้ำมันให้ OR และผู้ค้ามาตรา 7 ได้ทราบเพื่อทำการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน เนื่องจากช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2565 โรงกลั่นน้ำมันในประเทศ 3 แห่ง มีแผนหยุดซ่อมบำรุงประจำปี โออาร์จำเป็นต้องจัดหาน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้บริโภคและเพียงพอต่อแผนการใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้า
  2. เสนอกรมสรรพสามิตพิจารณาทบทวนกระบวนการทางเอกสาร การตรวจสอบ และการควบคุมที่เกี่ยวข้องทั้งที่ต้นทางและปลายทาง เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการจัดส่งให้โรงไฟฟ้า

โดยจากทั้ง 2 ข้อข้างต้น ทางโออาร์ได้เตรียมพร้อมดำเนินการจัดหารถและเรือเพิ่มมารองรับตามแผนของโรงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ โดยขอให้โรงไฟฟ้ายืนยันการรับน้ำมันทางรถและเรือให้ OR และผู้ค้ามาตรา 7 ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

ทางโออาร์ ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ โออาร์ และผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 กำลังดำเนินการร่วมกันเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวฯ เพื่อให้ กฟผ. มีน้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องและเพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

Advertisment

- Advertisment -.