โชว์ผลงานสื่อท้องถิ่น สร้างสรรค์คอนเทนต์ “พลังงานไฟฟ้าจากขยะ” ในโครงการ Waste Side Story

- Advertisment-

สื่อมวลชนท้องถิ่น ร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์คอนเทนต์ “พลังงานไฟฟ้าจากขยะ” โครงการ Waste Side Story ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ จังหวัดเชียงใหม่ ชูวิธีแก้ปัญหาขยะต้องเริ่มจากกระบวนการคัดแยกตั้งแต่ชุมชน  

การประกวดผลงานสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบคลิปวิดีโอและคอนเทนต์สำหรับสื่อออนไลน์เรื่องการจัดการขยะ ของสื่อมวลชนท้องถิ่น ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์/เคเบิลทีวี และสื่อออนไลน์ รวมทั้งสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดในพื้นที่ และสื่อภาคพลเมือง ในพื้นที่เป้าหมายคือเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง จำนวน 60 คน หลังจากที่ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2563 แต่ละกลุ่มมีการนำเสนอผลงานออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ มีการใช้เทคนิคคิดด้วยภาพ เพื่อสื่อสารเรื่องไฟฟ้าจากขยะได้อย่างน่าสนใจ สื่อสารกระชับ เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพ

โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คุณวัชรพงศ์ ทองรุ่ง บรรณาธิการบริหาร ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC และคุณสุมนา วิสารทสกุล วิทยากรกระบวนการด้านการมีส่วนร่วม รวมทั้งผลคะแนนโหวตจากผู้ร่วมการ Workshop ปรากฏว่าสื่อมวลชนท้องถิ่นกลุ่มที่ 1 จากทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะการประกวดสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นในครั้งนี้

- Advertisment -
รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ซ้าย), คุณวัชรพงศ์ ทองรุ่ง บรรณาธิการบริหาร ศูนย์ข่าวพลังงาน (กลาง) และคุณสุมนา วิสารทสกุล วิทยากรกระบวนการด้านการมีส่วนร่วม (ขวา)

วิธีการเล่าเรื่องที่สื่อมวลชนท้องถิ่นกลุ่มที่ 1 นำมาใช้ในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ คือ การใช้ภาพเป็นสื่อในการสื่อสารเรื่องไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งเริ่มด้วยกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยจากชุมชน ก่อนรวบรวมไปยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อกำจัดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ สอดแทรกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเปียก และขยะอันตราย เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการบริหารจัดการขยะเมื่อโรงงานแปรรูปขยะนำไปผลิตเป็นแก๊สชีวภาพและพลังงานไฟฟ้า และทำให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพและพลังงานไฟฟ้าจากขยะต่อไป

  

 

 

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ชนะการประกวดยังได้เผยแพร่ผลงานจากกิจกรรม Workshop ลงในสื่อโซเชียลมีเดีย แฟนเพจเฟซบุ๊ก “กระหน่ำแชร์” หัวข้อ ขยะ = มีคุณค่า / ขยะ = ไฟฟ้า / ขยะ = ก๊าซหุงต้ม เพื่อสื่อสารให้สังคมมีส่วนร่วมตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอย โดยเพจดังกล่าวเป็นเพจที่แชร์ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

สำหรับโครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ที่จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

Advertisment

- Advertisment -.