เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ Hitachi ร่วมศึกษาแผนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในโครงการนิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง”

- Advertisment-

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และ กลุ่มบริษัท Hitachi ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมศึกษาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในโครงการนิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” เพื่อพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว (Smart & Green Industrial Estate) รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต S-Curve และ New S-Curve ภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC)

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับบริษัท Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. และบริษัท Hitachi Energy (Thailand) Limited ลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ “Accelerated Digital Transformation: DX Study” ในนิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนงานด้านเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะที่เหมาะสมในนิคมอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงนำผลการศึกษาไปต่อยอดในโครงการพัฒนาอื่น ๆ ของเอ็กโก กรุ๊ป ตามความเหมาะสม

ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของเอ็กโก กรุ๊ป ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” ที่ตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่ 621 ไร่ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็น “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ทั้งประเภท S-Curve และ New S-Curve โดยมี 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตด้วยหุ่นยนต์ รวมทั้งอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

- Advertisment -

“เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” ให้พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ในทุกด้าน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมธุรกิจตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การผลิตแบตเตอรี่สมัยใหม่ การรองรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบิน และ Data Center เป็นต้น ตลอดจนใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้ารองรับความต้องการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” นายเทพรัตน์ กล่าว

นายแอนดรูว์ แฮมมิลตัน ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Digital Transformation Consulting & Marketing บริษัท Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. กล่าวว่า “Hitachi Asia (Thailand) และ Hitachi Energy (Thailand) เล็งเห็นว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะร่วมมือกับเอ็กโก กรุ๊ป ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” เพื่อเป็นกรอบในการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมให้มีความอัจฉริยะและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายประเภท S-Curve ของประเทศไทยในพื้นที่ EEC ต่อไป”

ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ และฮิตาชิ เอเชีย รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” ทีมงานทุกคนยืนยันที่จะใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ เพื่อร่วมกันดำเนินงานบนความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่ออนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”

ปัจจุบันโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” อยู่ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการ และการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี 2566 ขณะเดียวกัน เอ็กโก กรุ๊ป อยู่ระหว่างการวางแผนธุรกิจและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งแสดงความสนใจในการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

Advertisment