- Advertisment-

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ร่วมกับกลุ่มธุรกิจพลังงานอำเภอน้ำพอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอน้ำพอง ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2564

ในโอกาสนี้ นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ (ที่ 2 จากขวา-แถวหลังสุด) ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 85 ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง (ที่ 4 จากขวา-แถวหลังสุด) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ที่หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา เมื่อเร็วๆนี้

วรธรรม ตั้งอิทธิพลากร รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์

“เราได้ดำเนินงานที่แหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และเริ่มการผลิตจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2533 เราให้ความสำคัญกับชุมชนที่เราอยู่ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศ จวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 24 ปีแล้ว เรามีความยินดีที่ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 6,000 ทุน แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยในปีนี้เราได้ขยายความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มายังพื้นที่อำเภอน้ำพอง ในการจัดสรรทุน ทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษและอาจต้องหลุดจากระบบการศึกษาหากไม่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งทุนการศึกษาที่เรามอบให้นั้น จะช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนต่อที่โรงเรียนได้ต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมอบโอกาสให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนต่อไป” นายวรธรรม กล่าว

- Advertisment -

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในปี 2540 และต่อมาได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทพลังงานอำเภอน้ำพอง ช่วยกันจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอน้ำพอง นับเป็นระยะเวลา 24 ปี ถึงปัจจุบัน มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 6,000 ทุน โดยปัจจุบัน ระดับประถมศึกษา ได้รับการสนับสนุนทุนละ 1,500 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการสนับสนุนทุนละ 2,000 บาท

ในปีนี้ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรรทุนและคัดเลือกนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษและอาจต้องหลุดจากระบบการศึกษาหากไม่ได้รับการสนับสนุน เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนต่อได้ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือระบบ iSEE (Information System for Equitable Education) ที่มีการติดตามข้อมูลของนักเรียนในรายบุคคลจากทั่วประเทศ ทั้งในด้านอัตราการมาเรียน สุขภาพ สถานะทางครอบครัว เพื่อให้โอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มธุรกิจพลังงานอำเภอน้ำพอง ประกอบด้วย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการเขต 4 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นแอนด์โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ทำธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และร่วมลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่อำเภอภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี โดยได้ดำเนินงานที่แหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และ เริ่มการผลิตจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2533 สัมปทานการผลิตก๊าซธรรมชาตินี้ เป็นการร่วมลงทุนของบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ในสัดส่วน 80% และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 20% โดยมีทีมทำงานที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อส่งมอบพลังงานให้กับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Advertisment

- Advertisment -.