เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล สนับสนุน รร. วัดโพธิ์  จ.พระนครศรีอยุธยา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน

- Advertisment-

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนและธนาคารขยะ ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ ต. โรงช้าง อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา โดย ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท ให้แก่นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ (ที่ 6 จากซ้าย) รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโพธิ์ โดยโอกาสนี้ นายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ (ที่ 4 จากขวา) นายอำเภอมหาราช และนางอัฏฐวัฒน์ บรรจงพินิจ (ที่ 5 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

- Advertisment -

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมตามหลัก บวร ( บ้าน  วัด  โรงเรียน ) เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมปลอดขยะ ผ่านกิจกรรมธนาคารขยะของโรงเรียนและชมรมกรีนทีม โดยจัดกิจกรรม ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมลักษณะนิสัยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สังคมปลอดขยะอย่างแท้จริง รวมทั้งได้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะในชุมชน

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน ชมรมกรีนทีม ตลอดจนธนาคารขยะของโรงเรียนวัดโพธิ์ ได้รับการสนับสนุนความรู้และแนวทางจากกลุ่ม Less Plastic Thailand

สำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์ นับเป็นสถานศึกษาที่เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล ให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาและพัฒนาทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เอสโซ่สนับสนุนการสร้างอาคารเรียนให้ในปี พ.ศ. 2520 และเมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล ได้มอบตู้เอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน แต่สภาพดี ให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน และร่วมสมทบทุนเป็นเงิน 20,000 บาท ในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนวัดโพธิ์ ซึ่งการทอดผ้าป่าในครั้งนั้นได้เงินทั้งสิ้นประมาณ 220,000 บาท เพื่อมอบให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนให้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ดีขึ้น  


บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร โดยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

Advertisment