เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย จับมือ มศว. ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมเพื่อชุมชน

- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม พัฒนาพื้นที่ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ ส่งเสริมทัศนียภาพน่ามอง กิจกรรมการออกกำลังกาย เสริมสร้างความปลอดภัย สำหรับผู้คนในชุมชนได้มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางสังคม ร่างกาย ปัญญา และจิตใจ

รศ. ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธานโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท โดยพิธีมอบจัดขึ้นที่งานกิจกรรมสร้างพื้นที่สุขภาวะและแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

โครงการนี้ ดำเนินงานโดยส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ รศ. ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดี ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี  และ รศ. ดร. ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

- Advertisment -

บริษัท เอสโซ่ฯ และ เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพที่ดีของบุคลากรและชุมชนโดยรอบ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจะได้นำความสามารถทางวิชาการมาพัฒนาต่อยอดอย่างบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนโดยรวม 

Advertisment

- Advertisment -.