เอสโซ่ร่วมสถาบันวิทย์ฯ หนุน “STEM ROBOTICS” เสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด

- Advertisment-

“ขยะชายหาด” ปัญหาสำคัญที่หลายพื้นที่ได้พยายามดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง เพราะสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ อย่างเช่นที่ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ก็ได้มีการแก้ไขปัญหานี้กันมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยความร่วมมือของ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ดำเนินโครงการร่วมใจลดขยะทะเลรวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปเมื่อปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก มีการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3 R (reduce, reused, recycle) รวมถึงให้ความรู้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน

จากความร่วมมือในครั้งนั้น ทำให้เราต่างทราบว่าขยะที่มีปริมาณมากและเก็บได้ยากที่สุด คือ ยางวง และก้นบุหรี่ จึงได้เดินหน้าต่อยอดความร่วมมือขึ้นอีกครั้งในปี 2563 นี้ โดยได้ทำโครงการในรูปแบบค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในเชิงเทคโนโลยี และ ตอบโจทย์นโยบายของชาติในเรื่องการให้เยาวชนเข้าใจเรื่องปัญหาของขยะ การคัดแยกขยะ และผลกระทบของขยะต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ต้นแบบ “STEM ROBOTICS” และการแข่งขันภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเกิดกระบวนการคิดอันนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ได้นี้จะนำไปจัดแสดงและเผยแพร่แก่ประชาชนที่สนใจด้วย

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์  กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“ประสบการณ์ตรงที่พวกเขาเหล่านี้จะได้รับ จะทำให้พวกเขามีความรู้สึกอยากรักษา อยากปกป้อง หวงแหนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่พวกเขาได้อาศัยพึ่งพิง” ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์  กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าว

- Advertisment -

“ปัญหาของน้ำเสียที่ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน ส่วนหนึ่งมาจากขยะและของเสียที่ทิ้งลงสู่ทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำโดยตรง” ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

 

สำหรับข้อมูลของสถาบันและกิจกรรมอื่นๆ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ เว็บไซต์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

 

Advertisment

- Advertisment -.