เล็งปรับเป้าลดปล่อยก๊าซ CO2​ ให้ต่ำกว่า​ 20% ในการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานเล็งปรับเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์​หรือ CO2 ให้ต่ำกว่า​ 20% จากเป้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน​ ในการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ​ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางโลก​ และการไม่ถูกกีดกันทางการค้าในอนาคต

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ​ หลังจากที่มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่​ 26​ มี.ค.2564​ ที่ผ่านมา​ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2580 โดยมีทิศทางนโยบาย ( Policy Direction ) 5 ด้าน ได้แก่ (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน (2) ลงทุนพลังงานสีเขียว (3) ดำเนินนโยบาย 4D1E เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคพลังงาน (4) เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะครอบคลุมการขับเคลื่อนพลังงานทั้งด้านไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ว่า​ คณะทำงานที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เห็นว่าเป้าหมายเดิมที่จะต้องการลด CO2 ลงในสัดส่วน 20% ของพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางของโลก ที่หลายประเทศได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อย CO2 ให้กลายเป็นศูนย์แล้ว ดังนั้นหากไทยไม่มีการปรับเป้าหมายการปล่อยCO2ให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็อาจส่งผลกระทบถึงการถูกกีดกันการค้าในอนาคตได้

ทั้งนี้ในการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ จึงต้องเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อย CO2 ที่เหมาะสม และมาตรการด้านพลังงานที่จะนำมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายก่อน จึงจะจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 แผน เพื่อนำมาใช้ในระยะ 5-10 ปี ซึ่งได้แก่ แผนด้านไฟฟ้า , ก๊าซ, น้ำมัน,พลังงานทดแทน,อนุรักษ์พลังงาน ให้สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ให้ความสำคัญกับการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานในอนาคตในการจัดทำแผนต่างๆให้มารองรับ

- Advertisment -

ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยCO2 ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่​ รวมทั้งการจัดทำ แผนปฏิบัติการพลังงานทั้ง 5 ด้านให้สอดคล้องกันนั้นจะต้องให้เสร็จภายในปลายปี 2564 ก่อนจะนำแผนพลังงานแห่งชาติเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ​ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย อ้างอิงจากรายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี ฉบับที่ 1 ของประเทศไทย (Thailand Biennial Update Report 2011) ที่รายงานต่อสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC ในเดือน ธ.ค. 2558 พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 305.52 MtCO2e ( ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า​ ) โดยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคการผลิตไฟฟ้าประมาณ 86.87 MtCO2e หรือประมาณ 39% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ในขณะที่การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP 25) ที่ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 2-13 ธ.ค. 2562 นั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ ประกาศคงเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซ CO2 สำหรับประเทศไทยไว้เท่าเดิมที่ 20-25% ภายในปี 2573

Advertisment

- Advertisment -.