เริ่มกระบวนการสรรหาแทน 4 กกพ.ที่จะครบวาระ 30 ก.ย.67

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานอนุมัติ สำนักงาน กกพ. เริ่มกระบวนการสรรหาตำแหน่ง “กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)”  4 อัตรา เพื่อทดแทน 4 กกพ. ที่จะครบวาระงาน 30 ก.ย. 2567 โดยเปิดรับสมัครคัดเลือก “ผู้แทนจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” และ “ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ” รวมจำนวน 2 คน มาร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มีทั้งสิ้นประมาณ 7-8 คน จากนั้นจะเริ่มเปิดรับสมัครผู้ชิงตำแหน่ง กกพ. เพื่อคัดเลือกและส่งรายชื่อให้รัฐมนตรีพลังงาน และ ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ดำเนินกระบวนการสรรหา “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)” จำนวน 4 คน เพื่อทดแทน กกพ. ที่จะครบวาระงานใน 30 ก.ย. 2567

โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดสรรตามที่ สำนักงาน กกพ. เคยดำเนินการมา เบื้องต้นต้องสรรหา “คณะกรรมการสรรหา กกพ.” ประมาณ 7-8 คน ให้เสร็จก่อน จากนั้นจึงจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็น กกพ. 4 อัตรา เมื่อได้รายชื่อแล้วจึงส่งรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณา จากนั้นจะนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้การเห็นชอบ ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง กกพ. 4 คนต่อไป

- Advertisment -

เบื้องต้นคณะกรรมการสรรหาฯ จะประกอบด้วย อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน , อดีตปลัดกระทรวงการคลัง, ตัวแทนองค์กรเอกชน,  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งตัวแทนที่มาจากภาครัฐนั้น ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกอีกรอบ

อย่างไรก็ตามล่าสุด สำนักงาน กกพ. ได้ลงนามในประกาศวันที่ 11 มี.ค. 2567 ประกาศ “รับสมัครคัดเลือกผู้แทนจากอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” และ “รับสมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ” เพื่อมาเป็นกรรมการสรรหาตำแหน่ง กกพ.

ทั้งนี้ผู้แทนจากอธิการบดีของสถาบันอุมาศึกษาของรัฐ ที่จะมาร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาตำแหน่ง กกพ. นั้น จะมีเพียง 1 คนเท่านั้น โดยจะรับสมัครผู้แทนอธิการบดีฯ หรือ รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ระหว่างง 13-27 มี.ค. 2567 และสำนักงาน กกพ. จะมีหนังสือแจ้งรายชื่ออธิการบดีฯ ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพร้อมทั้งใบลงคะแนน เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวลงคะแนนเลือกผู้แทนอธิการบดีฯ 1 คน และสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาฯ กรณีที่มีคะแนนเท่ากันจะเชิญอธิการบดีฯ มาลงคะแนนลับ เพื่อให้ได้ตัวแทนอธิการบดีฯ เพียง 1 คน และจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ 2-4 เม.ย. 2567ต่อไป

ส่วนผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ที่จะมาร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ ก็จะมีเพียง 1 คนเช่นกัน เบื้องต้นต้องมีคุณสมบัติด้านผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านพลังงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับกรณีเป็นองค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภคต้องมีหนังสือรับรองจากสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าเป็นองค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

โดยจะเปิดรับสมัครระหว่าง 13-27 มี.ค. 2567 และทำการคัดเลือกโดยการจัดประชุมผู้สมัคร เพื่อลงคะแนนคัดเลือกผู้แทนฯ ด้วยการลงคะแนนลับ เพื่อหาผู้แทนฯ เพียง 1 คน มาทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกอย่างเป็นทางการต่อไป  โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ สำนักงาน กกพ.

สำหรับคณะกรรมการ (บอร์ด) กกพ. ที่จะหมดวาระและพ้นจากตำแหน่ง 4 คน ในวันที่ 30 ก.ย. 2567 นี้ จากบอร์ด กกพ. ที่มีทั้งหมด 7 คน เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 6 ปี ซึ่งหนึ่งในนั้นมีประธาน กกพ. รวมอยู่ด้วย โดยทั้ง 4 คน ประกอบด้วย

1.นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ.

2.นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ กกพ.

3.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ กกพ.

4.นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ กกพ.

Advertisment