เผย 10 บริษัทสนใจศึกษาข้อมูลชิงสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 24

- Advertisment-

เผย 10 บริษัทสนใจศึกษาข้อมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดประชุม The 24thThailand Petroleum Bidding Round Conference ในรูปแบบออนไลน์ วันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) เพื่อชี้แจง ให้ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนการยื่นขอสิทธิฯ รวมทั้งศักยภาพ และการเข้าถึงข้อมูลของแปลงที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิฯ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า หลังจากการลงนามในประกาศเชิญชวนการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อให้บริษัทที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้จากทั่วโลก พร้อมทั้งเปิดห้องศึกษาข้อมูล (Data room) ให้บริษัทต่าง ๆ เข้าศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการยื่นขอสิทธิฯ แล้วนั้น ได้มีเอกชนผู้สนใจทั้งจากไทยและต่างประเทศต่างสนใจเข้าศึกษาข้อมูลประมาณ 10 บริษัทแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การเปิดให้ยื่นขอสิทธิฯ ดังกล่าวให้ผู้สนใจอย่างครอบคลุม และกว้างขวางขึ้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการจัดหาพลังงาน โดยการสนับสนุนและเร่งรัดการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ จึงได้จัดการประชุม The 24th Thailand Bidding Round Conference ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ให้ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนการยื่นขอสิทธิฯ รวมทั้งศักยภาพ และการเข้าถึงข้อมูลของแปลงที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิฯ เป็นต้น

- Advertisment -

“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประสงค์ที่จะเชิญชวนให้บริษัทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนจากการเข้าร่วมการยื่นขอสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 โดยการจัดการประชุมครั้งนี้นับเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมทั้งแนวทาง ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นขอสิทธิฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ในการประกอบการจัดทำข้อเสนอการยื่นขอสิทธิฯ ต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 50 ราย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขอยืนยันว่าได้ดำเนินขั้นตอนทุกอย่างในการเปิดให้ยื่นขอสิทธิฯ ครั้งนี้ อย่างโปร่งใส รัดกุม และรอบคอบ เปิดโอกาสให้ทุกบริษัททั่วโลกอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนและโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยคาดว่า จะก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนในเบื้องต้นกว่า 1,500 ล้านบาท และจะต่อยอดให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านบาทหากมีการสำรวจพบปิโตรเลียม นอกจากนั้น ยังสามารถสร้างผลประโยชน์ให้รัฐในรูปแบบของค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ ส่วนแบ่งกำไร ตลอดจนก่อให้เกิดการจ้างงานพนักงานคนไทยด้วย” อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าว

หลังจากนี้ เอกชนผู้สนใจสามารถจองใช้บริการห้องศึกษาข้อมูลที่ชั้น 22 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 (ตามวันและเวลาราชการ) ผ่านทางอีเมล : dataroom@dmf.go.th

นอกจากนั้นกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังได้บริการจำหน่ายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาศักยภาพปิโตรเลียมในการกำหนดโครงการสำรวจปิโตรเลียม และจัดทำรายงานการศึกษาทางธรณีวิทยาสำหรับแปลงสำรวจที่จะยื่นขอ จากนั้นจะเปิดให้บริษัทที่สนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมยื่นซองคำขอและข้อเสนอระหว่างวันที่ 5 – 16 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ขั้นตอนการพิจารณาคำขอสิทธิฯ จะผ่านการพิจารณา กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการปิโตรเลียม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตามลำดับ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งหลังจากนั้นกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิและดำเนินการเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.