เปิดไทม์ไลน์แผนพลังงานแห่งชาติ ทิศทางเสร็จ 64 Action Plan เสร็จ 65 เริ่มใช้ 66

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)เปิดไทม์ไลน์แผนพลังงานแห่งชาติ ก.พ.จัด focus group จัดทำรายงานทิศทางพลังงานของประเทศเบื้องต้น ( White Paper ) ในระยะ 10-15 ปี ที่เป็นส่วนสำคัญของแผน  พ.ค. จัดสัมมนาใหญ่รับฟังความเห็น  ปลาย มิ.ย.64 เสนอ กพช.เห็นชอบ   ปี 65  จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้าน แผนไฟฟ้า , ก๊าซ, น้ำมัน,พลังงานทดแทน,อนุรักษ์พลังงาน และเริ่มใช้ใน ปี 2566

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือน ต.ค.2563 ที่ผ่านมาซึ่งให้กระทรวงพลังงานดำเนินการตามคำแนะนำของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการรวม 5 แผนหลักด้านพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน ( EEP ) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ( Gas Plan ) และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ( Oil Plan ) ให้เป็นแผนเดียวกันและนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ภายใน 6 เดือน ว่า กระทรวงพลังงานได้เริ่มต้นกระบวนการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติแล้ว โดยแบ่งเป็น ส่วนของการจัดทำ รายงานทิศทางพลังงานของประเทศเบื้องต้น ( White Paper ) ในระยะ 10-15 ปี และ ส่วนของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 5-10 ปี

โดยในส่วนของ White Paperได้มีการจัด Work Shop รับฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่ แล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทุกกรมในกระทรวงพลังงาน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ,คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และข้อมูลทิศทางไฟฟ้าจากต่างประเทศ

- Advertisment -

ซึ่งในเดือน ก.พ. 2564 นี้ จะเริ่มจัดรับฟังความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)  โดยแบ่งเป็น ด้านต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เห็นทิศทางพลังงานแต่ละด้านในอนาคต และในเดือน พ.ค.จะจัดสัมมนาใหญ่รับฟังความเห็นประชาชน เพื่อรวบรวมและสรุปผลก่อนนำเสนอ กพช. ประมาณปลายเดือน มิ.ย. 2564

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า แผนพลังงานแห่งชาติที่มีรายละเอียดตาม White Paper ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก กพช. จะใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 5-10 ปี ในเรื่องไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะมีรายละเอียด และมีความยืดหยุ่นที่กระทรวงพลังงานจะสามารถปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เอง ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของ สศช. อีก โดยตั้งเป้าจะดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2565 และจะประกาศใช้ได้ในปี 2566

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า ในระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 5-10 ปี ในด้านไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน นั้น กระทรวงพลังงานจะยังคงปฏิบัติตามแผน PDP 2018 rev1 ,Gas Plan 2018, AEDP 2018, EEP2018 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ไปก่อน

Advertisment

- Advertisment -.