เปิดเวทีถกวิจัยเพื่อนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน พร้อมเกาะติดความก้าวหน้าเทคโนโลยี Solar & Storage ที่งาน SETA 2022 ระหว่าง 20-22 ก.ย. นี้

- Advertisment-

ภายในงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาการด้านพลังงานที่จัดยิ่งใหญ่พร้อมกัน 3 งาน ได้แก่ SETA 2022,  SSA 2022 และ Enlit Asia 2022 ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. นี้ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) จับมือ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการResearch to Innovation for Sustainable Thailand to Global” ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมไปเกาะติดอีกเวทีสัมมนา “Solar PV and Storage: Technology Advancement Update” เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน หนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน

โดยงานสัมมนาที่น่าสนใจทั้ง 2 เวทีดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2565 โดยสำหรับสัมมนา Research to Innovation for Sustainable Thailand to Global ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มากล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน” พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล AR Best Paper Award ปี 2021 โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล หลังจากนั้น จะมีเวทีเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยมีวิทยากรจากหลากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสุต คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mr. Chriss Allen Uptergrove Asssociation of Researchers of Thailand (AR) คุณทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การก๊าซเรือนกระจก (TGO) คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการ สายงานการลงทุนและการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งานสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวนี้ นับเป็นการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามเจตนารมณ์ที่ให้ไว้กับสหประชาชาติ ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำรายละเอียดแผนพลังงานชาติ ที่สอดคล้องกับแนวทางการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065-2070 ซึ่งมีผลต่อทิศทางการพัฒนาพลังงานชาติ อาทิ การเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดจากโรงไฟฟ้าใหม่ โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 50% ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า (Grid Modernization) และรองรับการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ด้วยระบบไมโครกริด ควบคู่ไปกับการเดินหน้าปลดล็อคกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้ารองรับการผลิตและใช้เอง (Prosumer) มากขึ้น รวมไปถึงการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติ วางแผนสร้างสมดุลระหว่างการจัดหาในประเทศ และการนำเข้า LNG มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Hub) พร้อมปรับแผนพลังงานภาคขนส่ง สร้างสมดุลระหว่างผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio Fuel) และ EV รวมไปถึงเร่งส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้น

- Advertisment -

ในวันเดียวกัน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ จะได้จัดให้มีเวทีสัมมนาในหัวข้อ “Solar PV and Storage: Technology Advancement Update” เกาะติดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องนวัตกรรมและข้อกำหนดต่างๆ ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน โดยมีการนำเสนอหัวข้อย่อยที่น่าสนใจ ได้แก่ “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน” โดย ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และนายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย รวมถึงมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ที่มีระบบกักเก็บพลังงานหากติดตั้งที่บ้านเรือนมีข้อกําหนดอย่างไร

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นย่อยต่างๆ เช่น “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของระบบโซลาร์” โดยผู้แทนจากบริษัท SolarEdge หัวข้อ “นวัตกรรมระบบโซลาร์ และ Powerwall” โดยบริษัท Solar D และประเด็น “Smart PV solutions” โดย บริษัท Huawei Digital Power Thailand รวมถึงมีการแสดงความเห็นในประเด็น “แนวโน้มการติดตั้งและการใช้งาน solar PV และ storage ในประเทศไทยและแถบอาเซียน” โดยนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย และผู้นำเสนอบนเวทีสัมนาท่านอื่นๆ ที่กล่าวไปแล้ว

ไม่พลาดอัพเดทงานวิจัยเพื่อนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนและทิศทางอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงาน ได้ที่งานนิทรรศการและสัมมนาวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่จัดยิ่งใหญ่พร้อมกัน 3 งาน ได้แก่ SETA 2022,  SSA 2022 และ Enlit Asia 2022 ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. นี้ ที่ไบเทค บางนา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >> https://setaasia.com/registration/  และ www.solarstorageasia.com/registration

Advertisment

- Advertisment -.