เปิดรับฟังความเห็นโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่1 หรือ SEZ1 ที่ กฟผ.เป็นผู้ลงทุน ถึงแค่ 23 ต.ค.63 นี้

sdr
- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับฟังความเห็น ใน “โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1” หรือ SEZ1 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 kVและ 115 kV ที่ อ.แม่สอด จ.ตากและอ.เมือง จ.มุกดาหาร ระหว่างปี 2563-2568 มูลค่าลงทุน 2,150 ล้านบาท ถึงวันที่ 23 ต.ค.2563 นี้ หรือเหลืออีกแค่ 3 วัน หลังเปิดให้แสดงความคิดเห็นมาตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2563 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการ เพื่อความมั่นคงไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถเชื่อมโยงไฟฟ้าไปประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้เปิดรับฟังความเห็น “โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1(Special Economic Zone Project Phase 1 หรือ SEZ1)”  ผ่านเว็บไซต์ www.erc.or.th ระหว่างวันที่ 9-23 ต.ค. 2563 โดยยังเหลือเวลาให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอีก เพียง 3 วัน

โดย“โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1” หรือ SEZ1 เป็นโครงการที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จะดำเนินการปรับปรุงสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 kV และ 115 kV เพิ่มเติม ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และอ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าระยะยาวและเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการ 6 ปี ระหว่างปี 2563-2568 มูลค่าลงทุน 2,150 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนที่อ.แม่สอด จ.ตาก 2,100 ล้านบาท และอ.เมือง จ.มุกดาหาร 50 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าขายส่งจากการลงทุนโครงการ SEZ1 นี้ เพิ่มขึ้น 0.051 สตางค์ต่อหน่วย เฉลี่ยตลอดอายุโครงการฯ ณ อัตราส่วน (Discount Rate) ของค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 5.69% ระหว่างปี 2561-2580

- Advertisment -

ทั้งนี้งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก กำหนดแล้วเสร็จในปี 2568 แบ่งเป็นการก่อสร้างสายส่ง 230 kVตาก 2- แม่สอด วงจรคู่ ,การขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ตาก 2 สำหรับสายส่ง 230 kV ไปสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอดจำนวน 2 วงจร และขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV แม่สอด สำหรับสายส่ง 230 kV จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงตาก 2 จำนวน 2 วงจร

ส่วนการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.เมือง จ.มุกดาหาร กำหนดแล้วเสร็จปี 2568 เช่นกัน แบ่งเป็น การตัดสายส่ง 115 kV ธาตุพนม-มุกดาหาร วงจรเดี่ยว ,ขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV มุกดาหาร 2 สำหรับสายส่ง 115kV ไปสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร จำนวน 1 วงจร และสถานีไฟฟ้าแรงสูงธาตุพนม 1 วงจร และงานปรับปรุงระบบควบคุมและป้องกันที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ธาตุพนม และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115kV มุกดาหาร

สำหรับความเป็นมาของโครงการดังกล่าว เกิดจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าการลงทุนและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดตาก สระแก้ว สงขลา ตราด มุกดาหารและหนองคาย และระยะที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี

ต่อมากระทรวงพลังงานได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง กฟผ. ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) โดยจะทำการปรับปรุงสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง230 kV และ115 kV เพิ่มเติมบริเวณ อ.แม่สอด จ.ตาก และอ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าไทยและรองรับการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าไปประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นที่มาของการเปิดรับฟังความเห็นโครงการ SEZ1 ดังกล่าว

 

 

Advertisment