เทคโนโลยีผลิตขยะชุมชนเป็นพลังงาน

- Advertisment-

แนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการขยะชุมชน ก็คือ การเพิ่มมูลค่าขยะด้วยการนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน (Waste to Energy) และจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

Advertisment

- Advertisment -.