เตรียมพร้อมจัดใหญ่เรื่องพลังงานหมุนเวียน ก่อนการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือน ก.ย. 2562  พร้อมเปิดเวที Renewable week เชิญผู้เชี่ยวชาญพลังงานระดับโลกแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (ASEAN Ministers on Energy Meetings  หรือ AMEM ครั้งที่ 37 ในเดือน ก.ย. 2562 ที่กรุงเทพฯ  โดยในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จะให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเป็นไฮไลท์ในงาน ที่จะมีเวทีสัมมนาใหญ่ก่อนการประชุม ตลอดทั้งสัปดาห์ เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนในมิติต่างๆ ในลักษณะของ Renewable Week

งานดังกล่าว กระทรวงพลังงานของไทยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่สำคัญของโลกมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกอาเซียนที่มาร่วมงานซึ่งในส่วนของไทยจะโชว์ให้เห็นถึงมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในช่วงที่ผ่านมา ที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันจากนโยบายลงไปสู่ภาคปฏิบัติ  ตลอดจนทิศทางการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในอนาคตด้วย

- Advertisment -

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงพลังงานในการสร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีขึ้น เพื่อติดตามเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ ที่จะช่วยให้การกำหนดนโยบายการส่งเสริมเกิดประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต  รวมทั้ง สามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นด้วย

Advertisment

- Advertisment -.