จัดรับฟังความเห็นประชาชน ครั้งที่1โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 วันที่13ก.ค.นี้

- Advertisment-

บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ร่วมกับ กฟผ. เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ ให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของทุกกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ดร.เบญจภรณ์ บุญยพุกกณะ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 กล่าวว่า บริษัท ทีแอลที ฯ และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลทุกมิติของโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนดำเนินโครงการ

การจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก อีกทั้งยังเป็นการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานฯให้ครบถ้วน โดยที่ผ่านมา บริษัท ทีแอลทีฯ และ กฟผ. ได้ดำเนินการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบและพิจารณา EHIA หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล หน่วยงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ กลุ่มองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องได้อีก 15 วัน ตั้งแต่วันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2562

- Advertisment -

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบในปี 2565 จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เพื่อรักษาระดับกำลังผลิตและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP2018)

Advertisment

- Advertisment -.