เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ผนึกพันธมิตร ปั้นโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ

- Advertisment-

เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ผนึกพันธมิตร ใช้งบกว่า 12 ล้านบาท ปั้นโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ สะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ “STEM Career Academies” หวังเป็นโมเดลนำร่องสู่การสร้างเกษตรกรนักพัฒนายุคใหม่ (Smart Farmer)

(จากซ้ายไปขวา) นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา ประเทศไทย, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล, นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED ร่วมในพิธีส่งมอบโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะและครุภัณฑ์โดรนเพื่อการเกษตรที่​ใช้งบกว่า 12 ล้านบาทให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หวังเป็นโมเดลนำร่องสู่การสร้างเกษตรกรนักพัฒนายุคใหม่ (Smart Farmer) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายผลองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพื่อยกระดับภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวถึงความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการยกระดับองค์ความรู้ด้านการเกษตรว่า “เชฟรอน ในฐานะหนึ่งในบริษัทพลังงานระดับโลก มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อันมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเราเชื่อว่าองค์ความรู้และทักษะด้านสะเต็มศึกษาเป็นรากฐานการศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศได้ โดยเกษตรอัจฉริยะเป็นหนึ่งในสาขาอาชีพในโครงการ สะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ “STEM Career Academies” ที่เรามุ่งพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เท่าทันโลก ผ่านการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ พันธมิตรชั้นนำทางด้านการเกษตร และองค์กรด้านการศึกษาอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเป็นเลิศด้านเกษตร​อุตสาหกรรม และเป็นวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) อย่างแท้จริง

- Advertisment -
“เจ้าเอี้ยง โดรนการเกษตร” นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร

โดยเราตั้งเป้าร่วมยกระดับโมเดลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของอาชีวศึกษาแบบองค์รวม พร้อมนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทางการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่  โดยมีเป้าหมายขยายผลสัมฤทธิ์ของโครงการไปในวงกว้าง และนำไปเป็นแม่แบบให้องค์ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้านการเกษตรอัจฉริยะให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งสู่การแข่งขันระดับโลก

Advertisment

- Advertisment -.