เชฟรอนมอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” ต่อเนื่องปีที่ 13

- Advertisment-

เชฟรอนมอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” ต่อเนื่องปีที่ 13 ร่วมดูแลผู้ป่วยยากไร้และสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางแสงจันทรา ตันสกุลชัย (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการแพทย์และสุขภาพ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบงบประมาณ 200,000 บาท ภายใต้โครงการ ’กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล’ ให้กับ นพ.กิตติ รัตนสมบัติ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลท่าศาลาในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในปีนี้ โครงการกองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม 400,000 บาท แบ่งเป็นโรงพยาบาลท่าศาลา 200,000 บาท และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 200,000 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ก่อตั้งกองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณรวมกว่า 13.6 ล้านบาท

- Advertisment -
นางแสงจันทรา ตันสกุลชัย (ที่ 4 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการแพทย์และสุขภาพ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต เป็นตัวแทนมอบงบประมาณ 200,000 บาท ภายใต้โครงการ ’กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล’ ให้กับ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19

Advertisment

- Advertisment -.