ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และใบรับรองการชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก อบก.

- Advertisment-

ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) และใบรับรองการชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Offsetting) จากผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของ อบก. เรื่อง “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศระยะที่ 10” โดยมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ

การจัดทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organizational Carbon Footprint) นี้ เป็นหนึ่งในแผนงานที่บริษัทได้ผนวกไว้ในแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นและมีเจตจำนงในการขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ด้วยแผนและเป้าหมายความยั่งยืนปี 2030 (Sustainability 2030) บริษัทตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเร่งดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจในแนวทางที่ยั่งยืน ผ่านสี่เสาหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ผู้คนในสังคม สันติภาพ และพันธมิตรทางธุรกิจ กลยุทธ์นี้มาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และการที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศระยะที่ 10 ในครั้งนี้ เป็นการตอบโจทย์การดำเนินการตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ตรงจุดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามแผน Sustainability 2030 ของบริษัท ทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยสู่ Carbon Neutrality ต่อไป

- Advertisment -
Advertisment