ส.กทอ. เตือนระวังมิจฉาชีพ ย้ำยังไม่เปิดรับข้อเสนอโครงการขอใช้งบกองทุนฯ อนุรักษ์ปี 2567

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ยืนยันยังไม่เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการของปี 2566 เตือนประชาชนระวังถูกมิจฉาชีพหลอกลวง แนะให้ติดตามข้อมูลจาก ส.กทอ. โดยตรงเท่านั้น ส่วนฐานะการเงินกองทุนฯ ล่าสุดเหลือประมาณ 13,619 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อ กรณีมีการแอบอ้างว่า ส.กทอ.เปิดให้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและป้องกันการถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพ ทาง ส.กทอ. จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ขณะนี้ ส.กทอ.ยังไม่มีการเปิดให้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในทุกช่องทาง

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่ช่องทาง www.enconfun.go.th และเฟซบุ๊คของ ส.กทอ.เท่านั้น และหากประชาชนพบมิจฉาชีพหรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ 0-2158-1460 หรือ E-mail : contact@enconfund.go.th รวมถึงช่องทางเฟซบุ๊คสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) และเว็บไซต์ www.enconfund.go.th

- Advertisment -

สำหรับความคืบหน้าของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ยังไม่เปิดรับข้อเสนอ “โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปี 2567” โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา “โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปี 2566” ซึ่งมีการกำหนดกรอบวงเงินประจำปี 2565-2567 ไว้ไม่เกิน 12,000 ล้านบาท (สำหรับโครงการเพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทน) โดยแบ่งเป็นการใช้เงินได้ 4,000 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น และปัจจุบันกองทุนฯ เหลือเงินอยู่ 13,619.49 ล้านบาท (ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

อย่างไรก็ตามในปี 2566 นี้ ได้ประกาศลดเงินสนับสนุนเหลือเพียง 2,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลืออุดหนุนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร ให้ได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าวสำหรับนำไปใช้ให้เกิดการประหยัด การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 รวมถึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580

โดยวงเงิน 2,000 ล้านบาทดังกล่าว แบ่งเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท และ 2. แผนงานบริหารจัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) วงเงิน 150 ล้านบาท

ทั้งนี้แผนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท ได้แบ่งกลุ่มงานที่จะได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 1). กลุ่มงานตามกฎหมาย 70 ล้านบาท 2).กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 100 ล้านบาท 3).กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ 200 ล้านบาท 4). กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 35 ล้านบาท 5).กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 35 ล้านบาท 6). กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก(SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ 650 ล้านบาท และ 7). กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก 760 ล้านบาท  

Advertisment