สำนักงาน กกพ. เปิดเวที ERC Forum 2024 วันที่ 16-17 พ.ค. 67 จับมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา เดินหน้าสู่พลังงานสะอาดลดภาวะโลกเดือด

- Advertisment-

สำนักงาน กกพ. เปิดเวที ERC Forum 2024 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พ.ค. 67 ต่อยอดความร่วมมือด้านวิชาการกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา เพื่อเดินหน้าร่วมกันสู่พลังงานสะอาดเพื่อลดภาวะโลกเดือด เผยไฮไลต์ของงานร่วมอัพเดทนโยบายและความร่วมมือในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างประเทศให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

ท่ามกลางสภาวะของโลกและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของคนทั่วโลก หลายภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกิจการพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคพลังงานในการลดปัญหาภาวะโลกเดือด และการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

กกพ. จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ERC Forum 2024) และการประชุมสัมมนาองค์กรกำกับดูแลพลังงานระหว่างประเทศ (Energy Regulators Forum: ERF) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานกำกับกิจการพลังงานและองค์กรต่าง ๆ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในประเทศ องค์กรกำกับดูแลพลังงานระหว่างประเทศ หรือ Energy Regulators Regional Association (ERRA) และประเทศสมาชิกของ ERRA องค์กรกำกับกิจการพลังงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน และหน่วยงานด้านพลังงานระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน

- Advertisment -

ในเวทีประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ร้อยละ 40 ภายในปี ค.ศ. 2030 การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 ตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ที่งาน COP26 และร่วมรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อโลกที่ดีขึ้นและเป็นสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันวางแผนด้านพลังงานของประเทศไทย และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความจริง โปร่งใส และเชื่อถือได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ที่ได้ริเริ่มโครงการวิจัยเพื่อศึกษาและสํารวจทางเลือกในการจัดตั้งหน่วยงานความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมของประเทศไทย (Think Tanks in Just Energy Transition) ซึ่งจะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมในประเทศไทย

ทั้งนี้ กกพ. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน สร้างโอกาสและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเป็นธรรมในแต่ละประเทศ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชียสู่การใช้พลังงานสะอาดร่วมกัน

สำหรับงาน ERC Forum 2024 เป็นเวทีสำหรับการเสวนาเชิงวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในหัวข้อหลัก “Renewable & Sustainable Energy Transition” โดยมีไฮไลต์ของงานที่สำคัญๆ ดังนี้

  • รับฟังนโยบายการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกำกับกิจการพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน สร้างโอกาสในการปรับปรุงระบบโครงข่ายพลังงานของไทยให้ทันสมัยเพื่อรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยจะต้องอาศัยแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดอย่างสูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวม นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar PV)  และการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น
  • ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างประเทศให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ตามแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 4D1E ของกระทรวงพลังงาน 
  • การเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrification) ที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการลดการปล่อยคาร์บอนของภาคพลังงานได้ในภาพรวม 
  • การลดการปล่อยคาร์บอนของภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เป็นแกนหลักในภาคพลังงาน และเป็นสิ่งที่ทำให้การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้  
  • การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยในปัจจุบัน มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar PV เนื่องจากประเทศไทยมีระดับความเข้มของแสงอาทิตย์ที่สูงและสม่ำเสมอตลอดทั้งปี และมีพื้นที่ที่เพียงพอในการติดตั้งอุปกรณ์
  • การปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 60 ในปี ค.ศ. 2030 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 77 ในปี ค.ศ. 2037 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ในปี ค.ศ. 2050  

นอกจากนั้นในงานสัมมนาฯ ครั้งนี้จะได้พบกับนิทรรศการและ Showcase ธุรกิจพลังงานเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยหน่วยงานภาคนโยบาย ผู้นำด้านพลังงานโลก ผู้ประกอบการ นักลงทุน และองค์กรความร่วมมือต่างประเทศ โดยสามารถใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาด รวมไปถึงพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการกำกับกิจการพลังงานระหว่างประเทศร่วมกับ Energy Regulators Regional Association (ERRA) และประเทศสมาชิกของ ERRA 

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม ERC Forum 2024พร้อมเปลี่ยนโลกให้ดีกว่าเดิมอย่างยั่งยืน ด้วยความรู้ด้านพลังงานสะอาดไปพร้อมกันได้ในงานนี้

           “พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน เพื่อชาติ เพื่อโลก เพื่ออนาคต ที่ดีขึ้นร่วมกัน” 

Advertisment

- Advertisment -.