สำนักงาน กกพ. ประกาศเปิดรับฟังความเห็นราคาค่าไฟฟ้าสีเขียว 16-31 ม.ค. 2567

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เริ่มรับฟังความเห็นอัตราค่าไฟฟ้าสีเขียวอย่างเป็นทางการ 16-31 ม.ค. 2567 ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ระบุค่าไฟฟ้าสีเขียวสำหรับผู้ซื้อที่ไม่เจาะจงโรงไฟฟ้า (UGT 1) จะเป็นราคาค่าไฟฟ้าปกติ บวกค่า Premium 0.0594 บาทต่อหน่วย โดยไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ กฟผ. ประมาณ 1,300-3,500 กิกะวัตต์ต่อปี สัญญาปีต่อปี และ ค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ซื้อที่เจาะจงโรงไฟฟ้า (UGT 2) แบ่งเป็น 2 ราคาตามโรงไฟฟ้าที่เข้าระบบ กลุ่ม A ราคา 4.5622 บาทต่อหน่วย และกลุ่ม B ราคา 4.5475 บาทต่อหน่วย สัญญา 10 ปี โดยไฟฟ้ามาจากโครงการรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว 4,852.26 เมกะวัตต์

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดรับฟังความเห็น (ร่าง) ข้อเสนออัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff : UGT) ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. www.erc.or.th ระหว่างวันที่ 16-31 ม.ค. 2567

โดยสาระสำคัญของ (ร่าง) อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว หรือ UGT นี้ ได้แบ่งอัตราค่าไฟฟ้าเป็น 2 ประเภท คือ UGT 1 อัตราค่าไฟฟ้าสีเขียวสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่เจาะจงโรงไฟฟ้าในการขอรับบริการ (ไม่ระบุรายชื่อโรงไฟฟ้า) ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าปกติ (ค่าไฟฟ้าฐานรวมกับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ Ft) บวกค่าบริการส่วนเพิ่ม (Premium) 0.0594 บาทต่อหน่วย (เช่น ปัจจุบันค่าไฟฟ้าที่ใช้เกิน 300 หน่วย ราคา 4.18 บาทต่อหน่วย รวมกับค่า Premium 0.0594 บาทต่อหน่วย

- Advertisment -

โดยค่า Premium 0.0594 บาทต่อหน่วย ซึ่งมาจากราคาตลาดของใบรับรองการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Rec) 0.0500 บาท และค่าบริหารจัดการ 0.0094 บาท

ส่วนแหล่งที่มาของไฟฟ้าสีเขียว คือ กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 7 โรง ปริมาณการผลิต 1,300-3,500 กิกะวัตต์ต่อปี โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อไฟฟ้าคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3,4,5 หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และกิจการขนาดกลาง โดยสัญญาซื้อไฟฟ้ามีอายุ 1 ปี

และ UGT 2 อัตราค่าไฟฟ้าสีเขียวสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแบบเจาะจงแหล่งที่มา (ระบุรายชื่อโรงไฟฟ้า) ซึ่งแบ่งอัตราเป็นกลุ่ม A และ B  โดยกลุ่ม A เป็นค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ(COD) ในปี พ.ศ. 2568-2570 ในอัตรา 4.5622 บาทต่อหน่วย และกลุ่มที่ 2 เป็นค่าไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ DOD ระหว่างปี 2571-2573 ในอัตรา 4.5475 บาทต่อหน่วย สำหรับแหล่งที่มาของไฟฟ้าสีเขียว UGT 2 คือ กลุ่มโรงไฟฟ้าใน “โครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565” โดยปริมาณการผลิตกลุ่ม A อยู่ที่ 2,386 เมกะวัตต์ และกลุ่ม B อยู่ที่ 2,466 เมกะวัตต์  โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อไฟฟ้าคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 4,5 หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยสัญญาซื้อไฟฟ้ามีอายุ 10 ปี อย่างไรก็ตามการซื้อไฟฟ้าสีเขียวดังกล่าวผู้ซื้อจะได้รับใบรับรองการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) ที่ออกโดยการไฟฟ้าที่ลูกค้าไปซื้อด้วย

Advertisment

- Advertisment -.