สำนักงานกกพ.เปิดรับสมัครเลขาธิการคนใหม่แทน “นฤภัทร” ที่ครบวาระ 24 ธ.ค.นี้

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) ประกาศเปิดรับสมัครเลขาธิการสำนักงาน กกพ.คนใหม่ตั้งแต่ 9-20 ก.ย. 2562 แทน น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต ที่จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 24 ธ.ค. 2562 โดยคาดว่าจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกภายในเดือน พ.ย. 2562

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2562 สำนักงาน กกพ. ได้ออกหนังสือประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 9-20 ก.ย. 2562 ทั้งนี้เนื่องจาก น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คนปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2557 และจะครบวาระ 24 ธ.ค. 2562 นี้

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง ที่สำนักงาน กกพ. ชั้น 19 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท ในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 9.00-16.00 น. ระหว่างวันที่ 9-20 ก.ย. 2562 เท่านั้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.erc.or.th หรือโทร 0-2207-3599 ต่อ 713 หรือ 744

- Advertisment -

ทั้งนี้ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ที่เปิดรับสมัครดังกล่าว มีวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี หรือจนกว่าจะครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการ กกพ. โดยสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 30 ก.ย. 2562 ,ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในเดือน ต.ค. 2562 และครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือน พ.ย. 2562 โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www. erc.or.th ต่อไป

ส่วนคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้สมัครฯ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจการไฟฟ้าหรือกิจการก๊าซธรรมชาติหรือกิจการอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับกิจการพลังงานไม่น้อยกว่า 10 ปี, มีวิสัยทัศน์ มนุษยสัมพันธ์ ลักษณะผู้นำ สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆในพรรคการเมือง รวมถึงต้องไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, กรรมการการเลือกตั้ง, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน,กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และต้องไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เป็นต้น
อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ.จะต้องดำเนินการลาออกจากอาชีพหรือวิชาชีพเดิมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงาน กกพ.ต่อไป

นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ.คนปัจจุบัน ที่จะครบวาระ 24ธ.ค.2562

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า  น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังสามารถที่จะลงรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง เลขาธิการ สำนักงาน กกพ. ได้อีกหนึ่งวาระ  เนื่องจากยังมีอายุเหลือเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งได้อีก5ปี โดยที่อายุยังไม่ถึง 60ปี  อย่างไรก็ตาม น.ส.นฤภัทร ก็ยังมีคู่แข่งสำคัญ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รองเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. ที่ถูกมองว่าทำงานสอดรับกับฝ่ายนโยบายได้ค่อนข้างดีกว่า

Advertisment