สนพ. เผยยอดใช้พลังงานครึ่งปีแรกของปี 66 เพิ่มขึ้น 2.5% จากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เผยภาพรวมการใช้พลังงานขั้นต้นครึ่งปีแรกของปี 2566 พบว่า มีปริมาณการใช้ อยู่ที่ระดับ 2,059 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น โดยสรุปเป็นรายเชื้อเพลิงได้ ดังนี้

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป มีปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 142.6 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยการใช้น้ำมันดีเซล อยู่ที่ 72.3 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากครึ่งปีแรกของปีก่อน ร้อยละ 3.7 การใช้น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล อยู่ที่ 31.5 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปีก่อน ร้อยละ 6.2 การใช้น้ำมันเครื่องบิน อยู่ที่ 13.7 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับการใช้น้ำมันเตา อยู่ที่ 6.1 ล้านลิตรต่อวัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน มีปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 3,264 พันตัน ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้จำแนกเป็นการใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีสัดส่วนการใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43 มีการใช้ลดลงร้อยละ 4.1 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 11 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ภาคครัวเรือน มีสัดส่วนร้อยละ 31 มีการใช้ลดลงร้อยละ 1.7 ขณะที่การใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ มีสัดส่วนร้อยละ 14 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นมา

- Advertisment -

ก๊าซธรรมชาติ มีปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 4,435 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 โดยมาจากการใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ (NGV) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากการที่ภาครัฐยังคงมาตรการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่ 17.59 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึง 15 มิถุนายน 2566 ในขณะที่การใช้ในภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 4.0 และ 6.1 ตามลำดับ ซึ่งมาจากความต้องการสินค้าและบริการของโลกที่ลดลง โดยสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เฉลี่ยของครึ่งปีแรกที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ถ่านหิน/ลิกไนต์ มีการใช้รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ระดับ 7,820 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE) ลดลงร้อยละ 7.2 สำหรับการใช้ลิกไนต์ อยู่ที่ 1,629 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE) ลดลงร้อยละ 6.3 ทั้งนี้สัดส่วนการใช้ลิกไนต์ร้อยละ 99 เป็นการใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีการใช้ลดลงร้อยละ 2.2 สำหรับสัดส่วนการใช้ลิกไนต์ที่เหลือร้อยละ 1 ถูกนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งการใช้ลิกไนต์ในภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงร้อยละ 81.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามปริมาณการผลิตลิกไนต์ในประเทศ เนื่องจากการหมดอายุสัมปทานของเหมืองบริษัทเอกชน

การใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ 101,043 ล้านหน่วย (GWh) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดยมาจากการใช้ไฟฟ้าในส่วนของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายการเปิดประเทศในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าในสาขาธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 9.3 โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าในสาขาโรงแรม อะพาร์ตเมนต์ และเกสต์เฮาส์ ส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 3.8 จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกหดตัว สำหรับการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8  และสาขาอื่น ๆ (องค์กรไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว และไฟฟ้าสาธารณะ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 ทั้งนี้ ในปี 2566 มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของระบบ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 21.41 น. อยู่ที่ระดับ 34,827 MW เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้าของปีก่อน

ทั้งนี้ คาดการณ์ความต้องการพลังงานขั้นต้นของปี 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 2,033 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1

อย่างไรก็ตาม สนพ. ยังคงติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก รวมทั้งราคาพลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติพลังงานในอนาคตต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.