สนพ.เปิดเวทีให้ความรู้ระบบสมาร์ทกริดกับประชาชน

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย หรือ สมาร์ทกริด (Smart Grid) เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ในอนาคต ตอบโจทย์ Smart Life และ Smart City คาดนำร่องได้อย่างน้อย3แห่งภายในปี2564

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2562 ว่า สนพ.ต้องการให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทกริด ที่จะเข้ามารองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยสมาร์ทกริด เป็นการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าให้สามารถตอบสนองต่อระบบการบริหารจัดการพลังงาน รูปแบบต่างๆ อาทิ สมาร์ทโฮม  สมาร์ทซิตี้ หรือเมืองอัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า  โหลดไฟฟ้า(Demand Response ) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้ได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่ใช้ทรัพยากรน้อยลง มีความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของระบบที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- Advertisment -

ซึ่งประโยชน์ของระบบสมาร์ทกริด จะช่วยลดความต้องการโรงไฟฟ้าสำรอง จำนวนการเกิดไฟฟ้าดับ และ Loss จากการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าได้   รวมทั้งจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองแบบSmart Life ที่ ต้องการความทันสมัย และสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต  อีกทั้งยังช่วย เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้มากกว่าร้อยละ 15  และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบ Micro Grid เพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนในชุมชน ด้วย

กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558 – 2559) ระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565 – 2574) และระยะยาว (พ.ศ. 2575 – 2579) เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอ โดยแผนแม่บทดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และ 17 มีนาคม 2558

ทั้งนี้ภายในปี 2564 จะมีโครงการนำร่องระบบสมาร์ทกริด และระบบไมโครกริด)ได้อย่างน้อย3 แห่ง โดยปัจจุบันเริ่มดำเนินการแล้ว2แห่งคือที่ อ.แม่สะเรียงและอ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ตัวอย่างผังโมเดลสมาร์ทกริด แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงเข้ากับระบบบริหารจัดการพลังงานรูปแบบต่างๆ

สำหรับกิจกรรมการจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ที่จัดขึ้นในวันนี้ (30 ต.ค.62) ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ ความเข้าใจของสาธารณชนต่อแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ดกริด ที่ได้ถูกบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP 2018) โดย สนพ. จะจัดสัมมนาให้ความรู้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Advertisment