“สนธิรัตน์” มอบนโยบายทีมโฆษกพลังงาน ช่วยทำงานเป็นปากเสียงให้รัฐบาล

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงานมอบนโยบายทีมโฆษกแต่ละหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานให้พร้อมเป็นปากเสียงให้รัฐบาล เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและปัญหาปากท้อง ให้เกิดการรับรู้และเชื่อมั่น ในทุกช่องทางการสื่อสาร

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการโฆษกประจำกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานที่ปรึกษาในวันที่ 13ม.ค.2563  ซึ่งถือเป็นนัดแรก นายสนธิรัตน์ได้มอบนโยบายการประชาสัมพันธ์ให้ทีมงานโฆษก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ใน3เรื่องสำคัญ คือ 1.การเปลี่ยนชุดความคิดใหม่ในการทำงานที่ออกจากกรอบเดิม ที่เป็นการทำงานเฉพาะภารกิจหรือผลงานของแต่ละหน่วยงานของกระทรวงพลังงาน  ให้เป็นปากเสียงแทนรัฐบาล โดยไม่วัดผลสำเร็จเพียงแค่ผลลัพธ์ในการเผยแพร่ผ่านสื่อ   แต่เน้นที่การสร้างการรับรู้ และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ปัญหาปากท้องประชาชน

2.ต้องมีการจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การสื่อสาร และแต่ละหน่วยงานต้องมีแผนงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- Advertisment -

3.อยากให้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงพลังงานปรากฏในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นบนสื่อ Social Media

คณะกรรมการโฆษกประจำกระทรวงพลังงาน

สำหรับคณะกรรมการโฆษกประจำกระทรวงพลังงาน มีนายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีนายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม เป็นหัวหน้าทีม

กรมธุรกิจพลังงานมีนาย มนต์ชัย แจ้งไพร  ผู้อำนวยการกองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง  เป็นหัวหน้าทีม     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เป็นหัวหน้าทีม  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีนาย อนิรุทธิ์  ธนกรมนตรี ผู้อำนวยการกองนโยบายปิโตรเลียม เป็นหัวหน้าทีม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) มีนางจิตมณี ทัพภะสุต ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร เป็นหัวหน้าทีม   กฟผ.มีนายพัฒนา แสงศรีโรจน์  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์  เป็นหัวหน้าทีม  และปตท.มี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นหัวหน้าทีม

Advertisment

- Advertisment -.