วงการพลังงานเสียดาย ครม.ย้าย”ทวารัฐ” จาก ผอ.สนพ.นั่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง 5 ตำแหน่ง โดยแต่งตั้ง “นันธิกา ทังสุพานิช” เป็นอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน, “เปรมฤทัย วินัยแพทย์” เป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, “ยงยุทธ จันทรโรทัย” เป็นอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) และโยก “ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ” และ “ทวารัฐ สูตะบุตร” เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

วันที่ 25 ก.ย. 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงพลังงาน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) แทนนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ

2.นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน  ให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ(ชธ.) แทนนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี ที่เกษียณอายุราชการ

- Advertisment -

3.นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) แทนนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

4.ให้นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

และ 5.ให้นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center รายงานว่า ในส่วนตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ที่เกษียณอายุราชการ  ในวันที่30ก.ย.2561 ที่เหลือ คือ นายสุชาลี สุมามาลย์   ทางกระทรวงพลังงานยังไม่ได้มีการเสนอแต่งตั้ง ใครมาแทน

โดยในการโยกย้าย นายทวารัฐ ผอ.สนพ. ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในครั้งนี้ ทั้งๆที่ นายทวารัฐ เป็นที่ยอมรับในแวดวงข้าราชการ และภาคเอกชน ว่าเป็นข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเท เสียสละ  และมีความโดดเด่น ในการทำงานในช่วงที่ผ่านมา  โดยได้มอบหมายให้รับผิดชอบงานสำคัญ คือการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP ฉบับใหม่ ซึ่งถือเป็นแผนที่กำหนดทิศทางพลังงานของประเทศ นั้น ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย  และมีการวิจารณ์ในหมู่ข้าราชการ ว่าเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจทุ่มเทในการทำงาน คนอื่นๆในกระทรวงพลังงาน

Advertisment

- Advertisment -.