รู้จัก “เพทาย หมุดธรรม” และ “ภูมี ศรีสุวรรณ” กับบทบาทของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

รู้จัก “เพทาย หมุดธรรม” และ “ภูมี ศรีสุวรรณ” ในตำแหน่งใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน  กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญ ที่เป็นเสมือน หู ตา ปาก และสมอง ของกระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี ได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน สังกัดสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน คนใหม่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอ ทั้ง 2 คน คือ นายเพทาย หมุดธรรม ขยับขึ้นจากตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และอีกคนคือ นายภูมี ศรีสุวรรณ ขยับจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงพลังงานมีตำแหน่งผู้ตรวจราชการทั้งสิ้น 6 ตำแหน่ง ปัจจุบันมีผู้นั่งในตำแหน่งนี้อยู่แล้ว 3 คน คือนายทวารัฐ สูตะบุตร เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ อีก 2 คนคือ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ และ นายหร่อหยา จันทรัตนา รวมอีก 2 คนที่ครม.แต่งตั้งเข้ามาใหม่คือ นายเพทาย และนายภูมี โดยยังขาดอีก 1 ตำแหน่ง ที่รอ ครม.แต่งตั้งเพิ่มให้ครบ

Advertisment

โดยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานนั้นหลักๆ จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และปลัดกระทรวงพลังงาน ในการติดตามงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคใดที่ต้องการให้เข้าไปช่วยแก้ไข

ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯจะมีการแบ่งงานให้กับผู้ตรวจแต่ละคนในการติดตามดูแลฯ กรมต่างๆ ในกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. และรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแล ทั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) รวมทั้งแบ่งการดูแล พลังงานจังหวัด ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 18 เขต ซึ่งเท่ากับผู้ตรวจราชการฯแต่ละคนจะดูแลคนละ 3 เขต หรือครอบคลุมพื้นที่คนละ 12-13 จังหวัด

นอกจากนี้บทบาทของผู้ตรวจราชการฯที่สำคัญอีกประการ คือ การเป็นกรรมการตรวจสอบวินัยป้องกันปัญหาการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในกระทรวงพลังงาน โดยหากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้ประกอบการด้านการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการ ก็จะเข้าไปสอบถามตรวจสอบข้อเท็จจริง

ว่าไปแล้วตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการฯ นั้นเปรียบเสมือน หู ตา ปากและสมองของผู้บริหารกระทรวงพลังงาน โดยการเป็น “หู” คือรับฟังความคิดเห็นประชาชน ข้อร้องทุกข์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สืบสวนสอบสวนให้ได้ข้อยุติ

การเป็น ”ตา” คือการติดตามดูงานว่าเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ เป้าหมายยุทธศาสตร์พลังงานและมีความก้าวหน้าหรือไม่อย่างไร

การเป็น “ปาก” คือ คอยชี้แจง สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกับฝ่ายปฏิบัติงาน และรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง หากเกิดปัญหาอุปสรรคก็ต้องขอความชัดเจนด้านนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงต่อไป

และการเป็น “สมอง” คือ เมื่อทราบปัญหาก็ต้องวิเคราะห์แก้ไข รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารด้วย

เพทาย หมุดธรรม ขยับจากรองผอ.สนพ. เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

สำหรับนายเพทาย หมุดธรรม ที่จะมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานคนใหม่ นั้นเป็นข้าราชการหนุ่ม ที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญของกระทรวงพลังงานต่อไปในอนาคต โดยเส้นทางการรับราชการนั้น เติบโตในหน่วยงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มาโดยตลอด  ตำแหน่งที่สำคัญคือ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ของ สนพ.ในปี 2558 จากนั้นในปี 2560 ก็ขยับขึ้นมาเป็นรองผู้อำนวยการ สนพ. ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ภูมี  ศรีสุวรรณ ขยับจากรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ขณะที่นายภูมี  ศรีสุวรรณ ก็ถือเป็นลูกหม้อของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน ตำแหน่งที่สำคัญคือ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม ล่าสุดเป็นรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานในครั้งนี้

นายเพทาย กล่าวถึงการได้รับการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในครั้งนี้ว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าประสบการณ์และความสามารถด้านการดูแลและกำกับงานด้านนโยบายพลังงาน ทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ที่ผ่านมาจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่องานผู้ตรวจราชการได้ โดยยังคงยึดมั่นการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานเพิ่มเติมว่า ในยุคที่การเมืองมีความผันผวนไม่แน่นอน ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่ในวาระไม่นาน นโยบายด้านพลังงานมีการเปลี่ยนบ่อย ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ที่ได้นั่งเป็นบอร์ดในรัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทในกลุ่มปตท. ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัย หรือ เซฟโซน ที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อรอขยับย้ายไปนั่งเป็นอธิบดี หรือรองปลัดกระทรวง ในจังหวะที่เหมาะสมต่อไป

Advertisment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here