มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ร่วมกับ กฟผ. และพันธมิตร ส่งมอบรถแปรรูปสมุนไพรเคลื่อนที่ให้โรงพยาบาลบ้านตาก

- Advertisment-

มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ร่วมกับ กฟผ. และพันธมิตร ส่งมอบรถแปรรูปสมุนไพรเคลื่อนที่ให้โรงพยาบาลบ้านตาก ในโครงการ “สามหมื่นโมเดล” มุ่งเน้นคุณภาพการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อรองรับตลาด พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดี มีสุข ผ่านกลยุทธ์ “ปลูกพืชอัตลักษณ์ ทำน้อยได้มาก ผลิตปลอดภัย ขายได้ ยั่งยืน”

โดยการส่งมอบรถแปรรูปสมุนไพรเคลื่อนที่ ครั้งนี้ มี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน และ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิ ฯ แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ อาคารแปรรูปสมุนไพร โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก

ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิ ฯ เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ และพันธมิตร เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตากให้อยู่ดี มีสุข พึ่งพาตนเองได้ และหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการแปรรูปสมุนไพรเพื่อทำยารักษาโรค คือ การรักษาคุณภาพและความสดใหม่ของสมุนไพร ซึ่งรถแปรรูปสมุนไพรดังกล่าว จะช่วยผลิตและส่งต่อยาสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงสู่มือของชาวบ้านและประชาชนทั่วประเทศได้อย่างมั่นใจ ซึ่งการันตีคุณภาพยาสมุนไพรโดยมาตรฐาน GMP : Good Manufacturing Practice จากกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานฮาลาล

- Advertisment -

นอกจากนี้ มูลนิธิ ฯ ยังได้ร่วมกับ กฟผ. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นวัตถุดิบต้นน้ำในการผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการปลูกและจำหน่ายสมุนไพรอินทรีย์ รวมทั้งเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสามารถเข้าถึงยาสมุนไพรที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น

นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า การแปรรูปฟ้าทะลายโจรตามแนวทางของโครงการ “สามหมื่นโมเดล” ถูกต่อยอดขยายผลมาจากโครงการลังกาสุกะโมเดล โดยได้คำนึงถึงตลาดที่จะมารองรับผลผลิตการแปรรูปจากพืชสมุนไพร และมีการเชื่อมโยงแผนกงานผลิตยาแปรรูปจากสมุนไพรของโรงพยาบาลบ้านตาก และบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อกำหนดปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาด อันเป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสและขยายผลแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพรไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดตาก และพื้นที่อื่น ๆ ในวงกว้างตามบริบทพื้นที่ต่อไป

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. เผยว่า โครงการสามหมื่นโมเดลเป็นการขยายความร่วมมือของมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ และเครือข่ายพันธมิตร ซึ่ง กฟผ. ได้สนับสนุนเรื่องการปรับปรุงระบบน้ำและระบบไฟฟ้าภายในรถแปรรูปสมุนไพรเคลื่อนที่ และดูแลระบบพลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้กับรถแปรรูปสมุนไพร ฯ ให้มีความเสถียร พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแนวทางเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา พื้นที่ใกล้เคียงชุมชนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร สร้างความเข้มแข็งในชุมชน รวมถึงส่งเสริมอาชีพของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดรับกับแนวทางของ กฟผ. ในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

สำหรับรถแปรรูปสมุนไพรเคลื่อนที่คันนี้ มีต้นแบบมาจากรถแปรรูปขมิ้นชันจากโครงการ “ลังกาสุกะโมเดล” ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วยเครื่องอบไมโครเวฟจำนวน 3 เครื่อง เครื่องหั่นสมุนไพรจำนวน 1 เครื่อง เครื่องสลัดน้ำจำนวน 1 เครื่อง นอกจากจะนำมาใช้แปรรูปฟ้าทะลายโจรแล้ว ยังได้ออกแบบให้รองรับกระบวนการแปรรูปและอบแห้งพริกกะเหรี่ยงเป็นพริกป่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพริกกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดตากอีกด้วย

Advertisment

- Advertisment -.