ภาพรวมการใช้น้ำมัน​ 3​ เดือน​แรกปี​64​ ลดลงร้อยละ​7.7​

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 3 เดือนของปี 2564 (มกราคม-มีนาคม) ภาพรวมโดยเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.7 โดยน้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) หนักสุดลดลงถึงร้อยละ 73.9

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 3 เดือนของปี 2564 (มกราคม-มีนาคม) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.7 โดยสาเหตุหลักมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ที่ลดลงร้อยละ 73.9 สำหรับการใช้กลุ่มเบนซินลดลงร้อยละ 0.2 กลุ่มดีเซลลดลงร้อยละ 0.6 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 น้ำมันก๊าดลดลง ร้อยละ 11.5 LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และ NGV ลดลงร้อยละ 31.2 

การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.1 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลงร้อยละ 0.2) โดยการใช้น้ำมันเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.7 ล้านลิตร/วัน (ลดลง ร้อยละ 9.7) กลุ่มแก๊สโซฮอล์ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 30.4 ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1)

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการใช้กลุ่มเบนซินเฉพาะเดือนมีนาคม 2564 พบว่าการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 33.9 ล้านลิตร/วัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 27.3 และ 32.2 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ทั้งนี้ การใช้น้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการและข้อบังคับต่างๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ดีขึ้น

- Advertisment -
การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 67.2 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย (ลดลง ร้อยละ 0.6) 

สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 มีปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 40.0 ล้านลิตร/วัน (ลดลง ร้อยละ 22.3) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 23.9 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 1.0 ล้านลิตร/วัน

การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 73.9) เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโดยสารเครื่องบินได้รับผลกระทบหนักอย่างต่อเนื่อง 

การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 16.4 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5) โดยปริมาณการใช้ในภาคปิโตรเคมีขยายตัวและมีการใช้มากที่สุดอยู่ที่ 6.8 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.5) ถัดมาเป็นภาคอุตสาหกรรมมีการใช้อยู่ที่ 1.9 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.0) และภาคครัวเรือนมีการใช้อยู่ที่ 5.8 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.7) ขณะที่ภาคขนส่งมีการใช้ลดลงมากที่สุดอยู่ที่ 1.9 ล้านกก./วัน (ลดลง ร้อยละ 22.5)
การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.3 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 31.2) โดยเป็นผลต่อเนื่องจาก การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถ NGV ที่ยังคงลดลง
การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 922,120 บาร์เรล/วัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 4.9) โดยการนำเข้าน้ำมันดิบลดลงมาอยู่ที่ 879,480 บาร์เรล/วัน (ลดลง ร้อยละ 5.2) ส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าลดลงมาอยู่ที่ 48,074 ล้านบาท/เดือน (ลดลง ร้อยละ 12.6) สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 42,640 บาร์เรล/วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.4) คิดเป็นมูลค่านำเข้ารวม อยู่ที่ 2,589 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.9)


การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG โดยปริมาณส่งออกลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 168,874 บาร์เรล/วัน (ลดลง ร้อยละ 6.5) คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 9,985 ล้านบาท/เดือน (ลดลง ร้อยละ 3.7)

Advertisment

- Advertisment -.