“พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์” ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. คนใหม่

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. คนใหม่ แทนนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 31 พ.ค. 2567 นี้ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

สำนักงาน กกพ. เผยแพร่ประกาศลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. โดยระบุว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ดำเนินการสัมภาษณ์และให้ผู้ผ่านการประเมินเข้ารับการสัมภาษณ์ได้แสดงวิสัยทัศน์เรียบร้อยแล้ว และมีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2567 ในวันนี้ (25 มีนาคม 2567) ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ได้แก่ นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกไปดำเนินการลาออกจากตำแหน่งเดิมภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกถึงผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เพื่อทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากผู้ได้รับคัดเลือกมิได้ลาออก หรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพภายในระยะเวลาข้างต้น ให้ถือว่าผู้ได้รับคัดเลือกไม่เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. และสำนักงาน กกพ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ใหม่

- Advertisment -

นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. มีวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี หรือจนกว่าจะครบอายุ 60 ปี หากปฏิบัติงานครบวาระแล้ว ยังสามารถสมัครชิงตำแหน่งดังกล่าวได้อีก 1 ครั้ง

Advertisment

- Advertisment -.