“วีระศักดิ์ วีระธรรมโม”ยื่นลาออก​ ผู้จัดการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน​ หลังทำหน้าที่ได้เพียงปีกว่า​

- Advertisment-

พลังงาน เปิดสรรหา “ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” คนใหม่แทน “นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม” ที่ยื่นหนังสือลาออกไปตั้งแต่ ม.ค. 2566 ทั้งที่ยังไม่ครบวาระงาน 4 ปี โดยบริหารงานได้เพียง 1 ปีกว่าเท่านั้น ในขณะที่เงินคงเหลือของกองทุนฯ ล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 เหลือเงิน 12,809 ล้านบาท จากที่เคยมีสูงสุดกว่า 4 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงพลังงานจะเปิดรับสมัครผู้จัดการคนใหม่ระหว่าง 7-27 มี.ค. 2566 เพื่อสานต่องานที่ยังค้างอยู่ โดยเฉพาะการเปิดรับข้อเสนอ “โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” วงเงิน 2,000 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในฐานะประธานคณะทำงานสรรหาผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 เพื่อเปิดรับสมัครตำแหน่ง “ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” แทน “นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม” ที่ขอลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ ไปตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทั้งที่ปฏิบัติงานได้เพียง 1 ปี 2 เดือน จากวาระงานที่กำหนดให้ดำรงตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี และสามารถพิจารณาต่อสัญญาได้อีกวาระหนึ่งด้วย แต่นายวีระศักดิ์ ก็ยื่นลาออกไปก่อน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ สำนักงานบริหารกองทุนฯ เคยเปิดรับสมัครผู้จัดการฯ และไม่มีใครยื่นสมัครเลย จนต้องเปิดรับรอบ 2 และได้นายวีระศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2564 แต่นายวีระศักดิ์ ก็ปฏิบัติงานได้เพียง 1 ปีกว่าและยื่นใบลาออกไปอีกคน ทำให้กระทรวงพลังงานต้องประกาศเปิดรับสมัครผู้จัดการฯ คนใหม่ในครั้งนี้

- Advertisment -

โดยสำนักงานบริหารกองทุนฯ จะเปิดรับสมัครผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 7-27 มี.ค. 2566 โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 ทั้งนี้คณะทำงานสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เรียงตามลำดับผู้ที่มายื่นใบสมัคร วัน เวลาและสถานที่ที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ทราบ ณ ป้ายติดประกาศของสำนักงานบริหารกองทุนฯ ต่อไป

สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ เบื้องต้นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารองค์กรมาก่อน อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ,ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และไม่เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำ เป็นต้น  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อีกวาระหนึ่ง แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

ทั้งนี้ในด้านการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนั้น ล่าสุดได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว และอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไป

ผู้สื่อข่าว ENC รายงานว่า โดยภาพรวมฐานะของกองทุนฯ ที่สรุปโดยสำนักงานบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566  กองทุนฯ มีเงินคงเหลือรวม 12,809.90 ล้านบาท  จากในอดีตที่เคยมีวงเงินสูงสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 อยู่ที่ 41,874 ล้านบาท อย่างไรก็ตามล่าสุดกองทุนฯ ได้กำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปี 2565-2567 ไว้ โดยให้ใช้จ่ายเงินปีละ 4,000 ล้านบาท ภายในวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งในปี 2566 นี้ได้ให้เงินสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่กำหนดไว้ 3,850 ล้านบาท และย้อนไปในปี 2564 ให้เงินสนับสนุนโครงการฯ ถึง 6,500  ล้านบาท

สำหรับโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับ 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท และ 2. แผนงานบริหารจัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) วงเงิน 150 ล้านบาท

ส่วนรายรับของกองทุนฯ นั้น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 มีมติลดเก็บเงินผู้ใช้น้ำมันส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นเวลา 3 ปี(2565-2567) โดยแบ่งเป็นในปี 2565 ปรับลดจาก 10 สตางค์ต่อลิตร เหลือ 0.005 บาทต่อลิตร ซึ่งจะส่งผลให้เงินส่งเข้ากองทุนฯลดลงจาก 3,500 ล้านบาทต่อปี เหลือเพียง 145-150 ล้านบาทต่อปี ส่วนในปี 2566 และปี 2567 ให้ปรับลดเหลือ 0.05 บาทต่อลิตร ทั้งนี้เพื่อช่วยดูแลราคาน้ำมันในประเทศ
ดังนั้นจึงกำหนดจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ สำหรับปี 2565-2567 ใหม่ โดยจะลดกรอบวงเงินสำหรับโครงการที่ขอรับเงินเพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทนลงจาก 10,000 ล้านบาทต่อปี เหลือ 4,000 ล้านบาทต่อปี

Advertisment

- Advertisment -.