พลังงานที่เป็นธรรม ได้ข้อสรุปลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลง 50สต.ต่อลิตร

- Advertisment-

คณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม ได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการปรับโครงสร้างราคาหน้าโรงกลั่นใหม่ให้สะท้อนข้อเท็จจริงมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันทุกชนิดปรับลดลง จากเดิม 50 สตางค์ต่อลิตร โดยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ต้นเดือนมี.ค.นี้ เพื่อให้เห็นชอบและมีผลในทางปฏิบัติ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังประชุมคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เมื่อวันที่ 21ก.พ.2563 ว่า ที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมกลุ่มย่อย ได้พิจารณาในประเด็น โครงสร้างราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นที่เป็นธรรม โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันให้ปรับลดค่าพรีเมียมโรงกลั่น(ค่าขนส่ง ค่าประกัน ค่าสูญเสียน้ำมันระหว่างทาง ค่าปรับคุณภาพน้ำมัน)ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจากค่าขนส่งน้ำมันจากสิงคโปร์มายังไทย มีส่วนที่บรรทุกด้วยเรือขนาดใหญ่กว่าร้อยละ60 ที่มีต้นทุนถูกกว่าค่าขนส่งที่โรงกลั่นใช้อ้างอิง  โดยมีผลให้ราคาหน้าโรงกลั่นในภาพรวมต้องลดลงจากเดิม 50 สตางค์ต่อลิตร

ทั้งนี้ได้มีการรายงานให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)วันที่ 21ก.พ.2563 เพื่อทราบแล้ว โดยต้องนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม ชุดใหญ่  ให้เห็นชอบก่อน จากนั้นจึงจะนำเสนอต่อ กบง.อีกครั้งต้นเดือน มี.ค. 2563 เพื่ออนุมัติ และให้มีผลในทางปฏิบัติ ที่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มจะลดลง ทันที 50 สตางค์ต่อลิตร โดยไม่เกี่ยวกับปัจจัยต้นทุนราคาน้ำมันตลาดโลก

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.