พร้อมประสานแผนเมืองต้นแบบ ที่ จะนะ ตามมติครม.ให้เข้ากับแผนPDP2018

- Advertisment-

“ สนธิรัตน์ “ พร้อมประสานแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ หรือPDP2018 ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 7พ.ค. 2562 ที่เห็นชอบหลักการขยายผลโครงการ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าทางเลือกภายในโครงการกว่า2,800 เมกะวัตต์  ในขณะที่แหล่งข่าวระบุการประสานแผนจะกระทบต่อแผนสร้างโรงไฟฟ้าภาคใต้ ที่กำหนดไว้ในPDP

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 ที่เห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หรือ“เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบฯ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) นำเสนอ โดยโครงการดังกล่าวช่วงตั้งแต่ 2562-2566 จะมีการวางแผนและลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า [พลังงานไฟฟ้าทางเลือก (Energy Complex)]  ว่า ได้รับทราบถึงมติดังกล่าว โดยในเบื้องต้นยังเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการวางผังเมือง ซึ่งหากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงไฟฟ้า ที่ต้องเกี่ยวข้องกับทางกระทรวงพลังงาน ก็จะมีการหารือเพื่อประสานแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือPDP2018

นายสนธิรัตน์ กล่าวด้วยว่า จะเรียกทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) มาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนPDP2018 ในเร็วๆนี้ เพื่อให้แผนที่จะนำไปปฎิบัติสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยจะเน้นในเรื่องการให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ในลักษณะของโรงไฟฟ้าชุมชน  ซึ่งจะมีผู้ประกอบการเอกชนเข้าไปร่วมลงทุนกับชุมชน ความเป็นไปได้ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน   และการปรับสัดส่วนและหลักเกณฑ์ของโครงการโซลาร์ภาคประชาชนใหม่

- Advertisment -

นายสนธิรัตน์ กล่าวด้วยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงพลังงานจะเดินทางมาเยี่ยมและมอบนโยบายที่กระทรวงพลังงาน ในวันที่ 15ส.ค.2562นี้  ซึ่งในวันดังกล่าวหลายๆเรื่องจะมีความชัดเจนมากขึ้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวถึง โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าทางเลือกภายในโครงการกว่า2,800 เมกะวัตต์ ว่า เป็นการเสนออนุมัติโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ที่ยังไม่มีการประสานแผนกับกระทรวงพลังงานมาก่อน   ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของประเทศ จะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ(PDP2018)  ทั้งนี้ ในการเสริมสร้างความมั่นคงไฟฟ้าของภาคใต้นั้น PDP2018 มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่อยู่แล้วที่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง 2โรง รวม 1,400 เมกะวัตต์ เข้าระบบปี 2570และ2572 ดังนั้น หากมีการประสานแผนของ จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่ผ่าน ครม. เข้ากับ PDP2018 ก็จะต้องมีโครงการใดโครงการหนึ่งที่จะต้องถูกชะลอออกไป

Advertisment

- Advertisment -.