พพ.เปิดแผนงานปี 2566 หนุนเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทน

ขอบคุณภาพจาก กฟผ.
- Advertisment-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดแผนปฏิบัติการปี 2566 สนับสนุน 92 โครงการใช้งบรวมประมาณ 881 ล้านบาท กำหนด 3 ยุทธศาสตร์ การเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทน 548 ล้านบาท การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 248 ล้านบาท และการพัฒนาความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 84 ล้านบาท  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยจะใช้งบประมาณรวมประมาณ 881 ล้านบาท ซึ่งมาจากงบประมาณแผ่นดินประมาณ 583 ล้านบาท และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ ประมาณ 294 ล้านบาท

โดยแบ่งแผนปฏิบัติการเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นและสร้างกลไกการกำกับสนับสนุนให้ประเทศมีการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 60 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 548 ล้านบาท เช่น โครงการค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 10 โครงการ วงเงินประมาณ 35 ล้านบาท โครงการค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ต. เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (ผูกพันงบประมาณปี 2566-2567) รวม 316 ล้านบาท แต่เฉพาะในปี 2566 จะใช้งบประมาณ 63 ล้านบาท และโครงการค่าจ้างปรับปรุงแหล่งผลิตพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มี 65 แห่ง ใช้งบประมาณ 44 ล้านบาท เป็นต้น

- Advertisment -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นในการใช้พลังงานลง 30% ภายในปี 2580 โดยจะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสร้างกลไกกำกับสนับสนุนให้ประเทศมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 17 โครงการ งบประมาณ 248 ล้านบาท เช่น โครงการก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผูกพันงบประมาณปี 2564-2566) วงเงินรวมประมาณ 81 ล้านบาท แต่วงเงินเฉพาะในปี 2566 อยู่ที่ 21 ล้านบาท ,โครงการส่งเสิรมมาตรการประสิทธิภาพพลังงานบ้านอยู่อาศัย งบประมาณ  8 ล้านบาท และโครงการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมเรือไฟฟ้าขนาดเล็ก วงเงินประมาณ 5 ล้านบาท เป็นต้น

และยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยกำหนดกลยุทธ์บูรณาการการทำงานภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 15 โครงการ วงเงินประมาณ 84 ล้านบาท เช่น โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วงเงินประมาณ 13 ล้านบาท และโครงการ Thailand Energy Awards 2022-2023 วงเงินรวม 14 ล้านบาท เป็นต้น 

Advertisment

- Advertisment -.