ผู้ประกอบการไทยกวาด21รางวัล ASEAN Energy Awards2018 ที่สิงคโปร์

- Advertisment-

ผู้ประกอบการไทย กวาด 21 รางวัล ASEAN Energy Awards 2018 ที่สิงคโปร์  โดยเป็นการครองแชมป์อันดับหนึ่งในอาเซียน 9 ปีซ้อน พร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ในปี 2562  ชูจุดยืนเดินหน้าส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ   

ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ASEAN Ministers on Energy Meetings – AMEM ครั้งที่ 36 ที่ประเทศสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561  ถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยอีกครั้งที่ผู้ประกอบการไทยสามารถคว้ารางวัลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในเวที ASEAN Energy Awards 2018 รวม 21 ผลงานจากการส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 25 ผลงานโดยนับเป็นรางวัลที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19 ผลงาน  และไทยยังเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลอันดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 นับตั้งแต่ปี 2553 สะท้อนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและภาคเอกชนไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  ทั้งนี้พิธีรับรางวัลจะมีขึ้นในช่วงค่ำวันที่ 29 ต.ค.2561 ที่ Sand Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands

โดยเวที ASEAN Energy Awards ซึ่งจัดขึ้นในช่วงที่มีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน  นั้น ถือเป็นการจัดประกวดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ซึ่งไทยได้ส่งผลงานเข้าประกวดมาตั้งแต่ปี 2543  และได้รับรางวัลบนเวทีอาเซียนเป็นจำนวนมากที่สุดรวมแล้วถึง 188 รางวัล รองลงมา อินโดนีเซีย 97 รางวัล และ สิงคโปร์ 86 รางวัล

- Advertisment -

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในเวที ASEAN Energy Awards เป็นการคัดเลือกผลงานและองค์กรที่ชนะในเวทีประกวด Thailand Energy Awards ปี 2561 โดยเวที ASEAN Energy Awards 2018 ผู้ประกอบการไทยได้รับในปีนี้ ครอบคลุมใน 2 หมวดหลัก คือ ด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  1.การบริหารจัดการพลังงานดีเด่น 2.อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น  3.อาคารเขียวดีเด่น และ 4.โครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่น โดยด้านพลังงานหมุนเวียนถือเป็นกลุ่มที่ส่งเข้าประกวดมากที่สุดและได้รับรางวัลทั้งหมด  13 ผลงานใน 21 ผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

นอกจากนี้ในปี 2562 ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของอาเซียนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนในครั้งที่ 37 ซึ่งไทยมีความพร้อมในการจัดการประชุมดังกล่าวเนื่องจากไทยถือเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีการพัฒนาพลังงานทดแทนทั้งองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจนนำมาสู่การผลิตพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง

สำหรับผู้ประกอบการที่สามารถรับรางวัลในประเภทต่างๆในเวที ASEAN Energy Awards 2018 รวมทั้งสิ้น 21 รางวัล  แบ่งเป็น

ด้านพลังงานทดแทน  จำนวน 13 ผลงาน แบ่งเป็น

โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

  • On-Grid (National Grid) Category

ชนะเลิศ  1. โรงไฟฟ้าชีวมวล ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชนะเลิศ  2. โรงไฟฟ้าชีวมวล พิจิตร ไบโอเพาเวอร์ : บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

  • On-Grid (Local Grid) Category

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านแม่กลองน้อย กำลังผลิต 20 kW หมู่บ้านแม่กลองน้อย ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

รองชนะเลิศอันดับ 2    โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านหมากลาง กำลังผลิต 25 kW หมู่บ้านหมากลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

  • Off-Grid (Thermal) Category

ชนะเลิศ     โครงการผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนเชื้อเพลิง LPG : บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 2   โครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ทดแทน LPG สำหรับหุงต้ม ในครัวเรือน       ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล (ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด ปี 2016)

  • Off-Grid (Power) Category

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการนำระบบโซล่าร์ออฟกริดไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจห้องเย็น

บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย : บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด

โครงการพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

  • Cogeneration Category

ชนะเลิศ  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม : บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด : บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด      

โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

Biofuel Category

ชนะเลิศ โรงงานเอทานอลมิตรผล ด่านช้าง : บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (สุพรรณบุรี)  (ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด ปี 2016)

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงงานผลิตเอทานอล : บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด

โครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy) จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

Special Submission Category

ชนะเลิศ  ระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเกษตรกรรายย่อยภายใต้แนวคิดธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ด้านอนุรักษ์พลังงาน  จำนวน 8 ผลงาน แบ่งเป็น

ประเภทโรงงานควบคุม จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

Large Industry Category

ชนะเลิศ บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชนะเลิศ

  • Small and Medium Industry Category

ชนะเลิศ  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงาน 2)

  • Special Submission Industry Category

ชนะเลิศ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

ประเภทอาคารควบคุม จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

Large Building Category

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา : สภากาชาดไทย

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

Small and Medium Building Category

ชนะเลิศ  โรงแรมอันดามัน คาเนเซีย รีสอร์ทแอนด์สปา : บริษัท ภูเก็ตคาเนเซีย จำกัด

ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

Retrofitted Building Category

รองชนะเลิศอันดับ 2 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) : บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Green Building Category

รองชนะเลิศอันดับ 1 อาคาร KBTG : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Advertisment

- Advertisment -.