ผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ ไฟเขียว ขยายวงเงินหุ้นกู้ 5 ปี เป็น 1 แสนล้าน เดินหน้าขยายพอร์ต “พลังงานทดแทน”สู่เป้าหมาย Net-Zero

- Advertisment-

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ ไฟเขียว ขยายวงเงินหุ้นกู้ 5 ปี ( 2565-2569 ) เป็น 1 แสนล้าน เพื่อเดินหน้าขยายพอร์ต “พลังงานทดแทน” ทั้งในและต่างประเทศ ก้าวสู่เป้าหมาย Net-Zero

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้มีการอนุมัติขยายวงเงินหุ้นกู้เป็นไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) เพื่อเตรียมความพร้อมและความคล่องตัวในการบริหารด้านการเงิน รองรับการเติบโตของธุรกิจ และโอกาสในการลงทุนที่จะเข้ามาในอนาคต

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้นี้เป็นหนึ่งในแผนการจัดการด้านการเงินจากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นแผนการออกตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน การใช้สินทรัพย์หรือบริษัทลูกระดมทุนผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อาทิเช่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

- Advertisment -

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมด้านการเงินและการรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมทั้งการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสมในส่วนของหนี้สินและส่วนทุน ควบคู่ไปกับการเติบโตสู่เป้าหมาย 7,200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 และ 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทิศทางการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ จะเดินหน้าขยายการลงทุนในพลังงานทดแทน ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม รวมถึงระบบการกักเก็บพลังงาน (ESS) ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของ BGRIM ที่มุ่งขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ภายใต้รูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการขยายโครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็น 15 ประเทศ จากปัจจุบัน 7 ประเทศ โดยจะมุ่งมั่นก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบครึ่งหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดที่จ่ายในปี 2564 อัตรารวม 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 0.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,094.90 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

รวมทั้งที่ประชุมยังได้พิจารณา การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 2. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3. นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยที่ประชุมมีมติให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

บี.กริม เพาเวอร์ ยังคงมุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately)

“การเข้าไปในแต่ละประเทศตามแนวทาง บี.กริม คือ การเป็นมิตรต่อสังคม ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นั่น สิ่งนี้จะเสริมสร้าง S-Curve ของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ การที่เราเข้าไปในประเทศไหน เราก็สามารถขยายตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน” ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

Advertisment