ปิดดีลโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก1,400 MW กัลฟ์ฯเข้าถึือหุ้น49%ร่วมกับราชกรุ๊ป

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เข้าซื้อหุ้นบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (HKH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) สัดส่วน 49% ร่วมพัฒนาโรงไฟฟ้าหินกอง 1,400 เมกะวัตต์ กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2567 และ 2568

นางสาวยุพาพิน  วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2563 ว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (HKH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) และเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ได้แก่ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด (HKP) เพื่อพัฒนาและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ขนาดกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง  จังหวัดราชบุรี  โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของ HKH จาก RATCH ในสัดส่วน 49% ที่ราคา 10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (par value) และได้ชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้น 196,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 1,960,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยการเข้าลงทุนร่วมกับ RATCH ในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านพลังงานของประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ และ RATCH มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จึงสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อที่จะร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหินกองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อมรอบโครงการ นอกจากนี้ โครงการหินกองยังช่วยสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ อีกด้วย

- Advertisment -

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 โครงการโรงไฟฟ้าหินกองได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เป็นระยะเวลา 25 ปี โครงการโรงไฟฟ้าหินกองเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 1,400 เมกะวัตต์  ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ

Advertisment

- Advertisment -.