ปรับโครงสร้างหุ้นใน PTTGLใหม่ ให้ SMH ถือทั้ง 100 % หวังความคล่องตัวในธุรกิจ LNG

- Advertisment-

ปรับโครงสร้างPTTGL ใหม่โดยให้ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100 % เข้ามาถือหุ้นในPTTGL แทน ปตท.และ ปตท.สผ.ศูนย์บริหารธุรกิจ จำกัด (PTTEP BC)ทั้งหมด 100 % มูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้นประมาณ 255 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้ มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ LNG อย่างครบวงจร

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้ทำหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) โดยให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ทำการซื้อหุ้นทั้งหมดของ PTTGL จาก ปตท. และจากบริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารธุรกิจ จำกัด (PTTEP BC) ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGL เท่ากันที่ 50%

โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ปตท.และ PTTEP BC ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวกับ SMH ด้วยมูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้นประมาณ 255 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565

- Advertisment -


ภายหลังจากเงื่อนไขข้อบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหลังการปรับโครงสร้างดังกล่าว SMH จะถือหุ้น PTTGL ทั้งหมด เพื่อให้ PTTGL มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ LNG อย่างครบวงจร และก้าวไปสู่ Global LNG player ตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท.

Advertisment