ประกาศแล้ว ” วีระศักดิ์ ” คว้าตำแหน่งผู้จัดการกองทุนอนุรักษ์พลังงานคนใหม่

- Advertisment-

วีระศักดิ์ วีระธรรมโม คว้าตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานคนใหม่

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่าศาสตราจารย์ สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงนามเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คือ นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม อดีต รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมีคะแนนเหนือกว่าผู้สมัครอีก 2รายคือ น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และนายปรีชา โภคะธนวัฒน์ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

โดยขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการทำสัญญา​ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

- Advertisment -

ทั้งนี้สำนักงานกองทุนฯ ได้เคยประกาศเปิดรับสมัครผู้จัดการกองทุนฯมาตั้งแต่เดือน ก.ค. 2564 แต่ในครั้งนั้นไม่มีผู้สมัครรายใดผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จึงได้ประกาศเปิดรับสมัครใหม่อีกครั้ง เมื่อ 20 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา และในระหว่างนี้กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ นายเพทาย หมุดธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รักษาการตำแหน่งผู้จัดการกองทุนฯ เป็นการชั่วคราว

สำหรับงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 มีมติลดเก็บเงินผู้ใช้น้ำมันเพื่อส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นเวลา 3 ปี(2565-2567) โดยแบ่งเป็นในปี 2565 ปรับลดจาก 10 สตางค์ต่อลิตร เหลือ 0.005 บาทต่อลิตร ซึ่งจะส่งผลให้เงินส่งเข้ากองทุนฯลดลงจาก 3,500 ล้านบาทต่อปี เหลือเพียง 145-150 ล้านบาทต่อปี ส่วนในปี 2566 และปี 2567 ให้ปรับลดเหลือ 0.05 บาทต่อลิตร ทั้งนี้เพื่อช่วยดูแลราคาน้ำมันในประเทศ
ดังนั้นจึงกำหนดจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฯใหม่สำหรับปี 2565-2567 ใหม่ โดยจะลดกรอบวงเงินสำหรับโครงการที่ขอใช้เงินเพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทนลงจาก 10,000 ล้านบาทต่อปี เหลือ 4,000 ล้านบาทต่อปี แต่ในวงเงินดังกล่าวจะใช้จัดสรรให้กลุ่มที่ขอนำไปใช้เพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 76 จังหวัด(ยกเว้น กทม.) รวมเป็นวงเงิน 1,900 ล้านบาท ซึ่งจะให้โควต้าจังหวัดละ 25 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เปิดโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2565 ซึ่งจะเป็นงานสำคัญที่นายวีระศักดิ์จะต้องมาดำเนินการ

Advertisment

- Advertisment -.