ประกาศแล้ว! รายชื่อ 6 ตำแหน่ง ตั้งเป็นทีมงานของผู้จัดการกองทุนฯ อนุรักษ์พลังงานคนใหม่

- Advertisment-

อนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศรายชื่อ  6 ตำแหน่ง เพื่อมาเป็นทีมงานบริหารชุดใหม่ร่วมกับ นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานคนใหม่ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566 โดยงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือการคัดสรรโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ในปี 2566 วงเงิน 2,000 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า หลังจากอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศยกเลิกการสรรหาตำแหน่ง “รองผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ (ด้านวิชาการ)”  ไปแล้ว ในเวลาเดียวกัน ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานกองทุนฯ  ได้ลงนามในวันที่ 22 ส.ค. 2566 ประกาศรายชื่อทีมงานบริหารชุดใหม่ 6 ตำแหน่ง หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครมาเป็นเวลากว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา  

โดยทีมงานบริหารชุดใหม่ดังกล่าวจะต้องมาทำงานร่วมกับ นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานคนใหม่ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566 ในการบริหารจัดการและดูแลกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้เปิดรับสมัครโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 มีวงเงินที่เปิดให้ขอใช้งบได้รวม 2,000 ล้านบาท             

- Advertisment -

สำหรับรายชื่อทีมงานบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วย

1.นาย อัมรินทร์  วงษ์พันธุ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ (ด้านบริหาร)

2.น.ส.จงกลนี สายะบุตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (บริหารทั่วไป) และ 3.นาง วันลักษณ์มี คล้ายแต๋ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (บริหารทั่วไป)

4.น.ส.ศิริขวัญ ทรัพย์ผล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ (กฎหมายและระเบียบ)

5.น.ส.กัญญ์ปภัส   สิงหา ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (จัดการเงินกองทุน)

และ 6. น.ส.ทวิธนาฒย์ ดีคราม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ประเมินผลและรายงาน) ส่วนภาพรวมฐานะของกองทุนฯ ที่สรุปโดยสำนักงานบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2566  กองทุนฯ มีเงินคงเหลือรวม13,007.48 ล้านบาท  จากในอดีตที่เคยมีวงเงินสูงสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 อยู่ที่ 41,874 ล้านบาท อย่างไรก็ตามล่าสุดกองทุนฯ ได้กำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปี 2565-2567 ไว้ โดยให้ใช้จ่ายเงินปีละ 4,000 ล้านบาท ภายในวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งในปี 2566 นี้ได้ให้เงินสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่กำหนดไว้ 3,850 ล้านบาท และย้อนไปในปี 2564 ให้เงินสนับสนุนโครงการฯ ถึง 6,500  ล้านบาท

Advertisment