ประกาศรับซื้อไฟโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win ต้องรอไปถึงมิ.ย.63

- Advertisment-

การประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win ปริมาณไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ของ กกพ. ต้องรอหลังวันที่12 มิ.ย.2563 ที่บอร์ดสภาพัฒน์ฯ นัดประชุม เพื่อพิจารณาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่มีการบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเอาไว้  และเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเสียก่อน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win ปริมาณไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่ยังมีความล่าช้าไปกว่าแผน ที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กำหนดไว้ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 ว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(บอร์ด กกพ.) ที่มีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 ยังไม่เห็นชอบที่จะให้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว ไปก่อนที่ คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่มีการบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเอาไว้   ซึ่งอาจจะมีประเด็นปัญหาในข้อกฏหมายตามมาในภายหลัง ที่บอร์ดกกพ.จะต้องรับผิดชอบทั้งคณะได้

ทั้งนี้การออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าของ กกพ. จะดำเนินการตามแผนPDP ที่ปัจจุบันยังถือว่าให้ยึดตามPDP2018 ฉบับดั้งเดิม ซึ่งยังไม่มีเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  ในขณะที่แผนPDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 ที่มีเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตลอดทั้งแผน  จำนวน 1,913 เมกะวัตต์ โดยเป็นการรับซื้อภายในปี 2565 จำนวน 700 เมกะวัตต์ นั้น ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางสำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ฯ ซึ่งบอร์ดสภาพัฒน์ฯ ที่มี ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธาน มีกำหนดนัดประชุม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563  จากนั้นทางสภาพัฒน์ฯ จะนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  หลังจากนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจึงจะดำเนินการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทQuick Win ได้ โดยจะมีระยะเวลา 1 เดือน ให้เอกชนผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ยื่นเสนอเข้าร่วมโครงการ และ คาดว่า จะประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เสนอขายไฟฟ้า และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement-PPA) ได้ภายในเดือนสิงหาคม โดยมีกำหนดเวลาจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน1 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม PPA

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.